Bóg ma dla Ciebie plan!
------
Jak mogę być uratowanym od należnej mi kary piekła?
------
Jedność wszystkich dzieci Bożych
------
Słowo Prawdy
------
Wieczne bezpieczeństwo
------
Pan Jezus Wraca po Swoich
------
Byłem ślepy - teraz widzę!
------
Tylko dla owiec
------
[najbardziej] Niebezpieczne grupy religijne [CMS-Centrum Monitorowania Sekt]
------
Tohu-wa-Bohu [Na początku Pan Jezus Chrystus Stworzył niebo i ziemię]
------
Bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa
------
Dobra Nowina o Panu Jezusie Chrystusie w obrazkach
------
Artykuły różne
------
Specjalnie dla Ciebie
------
Judy3: wiara raz na zawsze przekazana świętym
------
Mat18-20
------
Chrystus.Jezus.pl
------
Korespondencyjny Kurs Biblijny

Start

„Zanim świat był”

 

I. Tekst „... a wyjścia Jego są z dawna, od dni wiecznych”. (Micheasza 5:2)

 

II. Główna lekcja: Że Chrystus Jezus nie jest stworzeniem, nie jest ograniczony czasem, lecz, że jest od wieczności Prawdziwym Bogiem – Wiecznym Synem Bożym.

 

III. Wiersze Biblijne do studium: Przypowieści 8:22-36. Chrystus Który jest tu przedstawiony jako Mądrość  mówi do nas że:

w. 22 jest Jedno z Ojcem  [porównaj Jana 1:1+38; 14:9-12]. „Jahweh miał Mnie na początku Swojej drogi, przed wszystkimi Swoimi dziełami”

w. 23. Był „na początku” [porównaj: Jana 1:1 i 1 Jana 1:1;] „Byłam od zawsze, od początku, zanim ziemia była”.

ww. 24-27. Był przed stworzeniem. „Kiedy jeszcze nie było przepaści”. ... „gdy jeszcze nie było źródeł opływających wodami” ... „pierwej niż góry założone były” ... „gdy jeszcze nie Uczynił ziemi”. ...

ww. 28-29. Był w trakcie stwarzania „Kiedy Przygotowywał niebiosa byłam tam” ... „obłoki” ... „potężne źródła”, ... „Gdy morzu wyznaczał granice, aby wody nie przekraczały Jego rozkazu” ... „gdy kładł podwaliny ziemi”.

w. 30. Był Bożym „Towarzyszem” i „Rozkoszą” [porównaj Zachariasza 13:7, Jana 3:16] „byłam u Jego ... mistrzynią Jego miłości, byłam Jego rozkoszą dzień w dzień, radując się przed Nim zawsze”.

w. 31. Rozkoszował się ludźmi „... rozkoszą Moją jest, mieszkać z synami ludzkimi.”

ww. 32-35. Jego Wezwanie skierowane do ludzi aby słuchali Go i aby znaleźli życie w Nim [porównaj: Jana 1:4 + 14:6] „Słuchajcie Mnie ..., synowie!” ... „Błogosławiony człowiek, który Mnie słucha,” ... „kto mnie znajduje, znajduje życie”.

w. 36. Niebezpieczeństwo odrzucenia Go „kto grzeszy przeciwko Mnie, krzywdę czyni duszy swojej; wszyscy, którzy Mnie nienawidzą, miłują śmierć”.

 

IV. Zanim świat był [przed założeniem świata]. Te miejsca Biblijne doprowadziły nas do zrozumienia faktu, że Pan Jezus Chrystus Był z Ojcem na początku [czyli, że On Sam nie miał początku]. Innymi słowy, jest On Odwiecznym Synem Bożym.

Widzimy także z Pisma wspaniałą prawdę że Wszystkie wielkie dzieło naszego zbawienia było przygotowane i zaplanowane już w wieczności zanim jeszcze świat był.

Grzech nie zaskoczył Boga. On w doskonały sposób przewidział to, że człowiek po otrzymaniu wolnej woli użyje jej do zbuntowania się przeciwko Bogu, i dlatego Bóg już przed stworzeniem czegokolwiek wyznaczył Odkupiciela i zaplanował dokonanie zbawienia.

Siedem rzeczy, o których zostało powiedziane że zostały dokonane przed tym jak świat był.

1. CHWAŁA SYNA Z OJCEM. W Swojej modlitwie [Jana 17:5] Pan Jezus Chrystus powiedział o chwale którą ... „Miałem u Ciebie pierwej zanim świat był”,

2. MIŁOŚĆ OJCA DO SYNA. W tej samej modlitwie Pan Jezus Chrystus powiedział: „Umiłowałeś Mnie przed założeniem świata” [Jana 17:24].

3. POSTANOWIENIE ABY Z ŁASKI ZBAWIĆ GRZESZNEGO CZŁOWIEKA. Czytamy w 2 liście do Tymoteusza 1:9, że Bóg nas „zbawił i powołał ... według postanowienia Swego i łaski, która nam jest dana w Chrystusie Jezusie przed [tym jak świat powstał = KJV] czasy wiecznymi”.

4. MĄDROŚĆ TEGO PLANU była już przeznaczona przed tym jak świat był [1 Koryntian 2:7].

Nic zatem dziwnego, że apostoł Paweł stwierdza w liście do Rzymian 11:33: „O głębokości bogactwa i mądrości, i znajomości Bożej! Jak są niewybadane sądy Jego i niedoścignione drogi Jego!”

5. OBIETNICA ŻYCIA WIECZNEGO została uczyniona i dana przez Boga, Który nie może kłamać, „przed początkiem świata” [Tytusa 1:2].

6. BARANEK BYŁ PRZEZNACZONY NA ZABICIE według postanowienia Bożego „przed założeniem świata” [1 Piotra 1:20]; dlatego w Objawieniu 13:8 o Nim jest powiedziane, że Jest „Barankiem zabitym od założenia świata”.

7. WYBRANIE zostało dokonane jako efekt wspaniałej i doskonałej wiedzy uprzedniej Boga „przed założeniem świata” [Efezjan 1:4].

Na jakie wielkie dostojeństwo i majestat naszego zbawienia wskazuje tych siedem faktów! Nie było tu żadnego zaskoczenia dla planów Bożych. Grzech nie zakłócił Jego doskonałych planów w taki sposób aby nie można było oczekiwać naprawy. Było to postanowienie Wiecznej Mądrości i Doskonałej Miłości która zna koniec od samego początku.

 

V. Inne lekcje dotyczące tego tematu.

1. „MĄDROŚĆ” I „SŁOWO”. Można zauważyć wielkie podobieństwo Przypowieści 8:22-36 do Jana 1:1-5. W Ewangelii Jana 1:1-5 Chrystus Jezus jest przedstawiony jako Słowo, Które było na początku z Bogiem, i było Samym Bogiem, działającym w trakcie stwarzania i obdarzania Życiem i będącym Światłością dla synów ludzkich.

Mądrość może być zakryta, ale Słowo jest wypowiadane i jawne.

Jest możliwe aby ktoś był mądry, ale nikt o tym nie wie, ale jeśli taka osoba się odezwie jego mądrość staje się znana i możliwa do przyjęcia.

Podobnie jest z Chrystusem. W Starym Testamencie Jest On Mądrością Boga [która nie jest jeszcze objawiona] natomiast w Nowym Testamencie Jest On Słowem Bożym, ponieważ w tych dniach Bóg przemówił do nas w Swoim Synu [Hebrajczyków 1:2]. Słowo ciałem się stało. Mądrość Boża została zamanifestowana w Słowie Bożym.

2. NASZ ZBAWICIEL JEST NASZYM BOGIEM I STWORZYCIELEM. Jest to zbyt słabo podkreślane w trakcie zwiastowania Ewangelii. „24 Potem Go ukrzyżowali  ... 25 A była godzina trzecia {nasza: 9 rano}, kiedy Go ukrzyżowali. 27 Ukrzyżowali też z Nim złoczyńców, 28I wypełniło się Pismo, które mówi: Zaliczono go w poczet bezbożników. 29 A ci, którzy obok przechodzili, bluźnili Mu, kiwali głowami swymi ... 32 ... Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali mu. 33 A o godzinie szóstej {nasza: 12 w południe} ciemność zaległa całą ziemię, do godziny dziewiątej {nasza: 15}. 34 O godzinie dziewiątej {nasza: 15} zawołał Jezus donośnym głosem: Eloi, Eloi, lama sabachtani? Co się wykłada: Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił? ... 37 Jezus ... zawołał donośnym głosem i oddał ducha. 38 Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu”. (Marka 15:24-46)

Z miejsca tego widzimy, że kiedy Chrystus Jezus, Nasz Pan, Wszechmocny Stwórca umierał na krzyżu z powodu grzechu Swojego stworzenia – słońce ukryło swoją chwałę w czasie kiedy najczęściej w pełni ją objawia. ... 25 była godzina 9 rano, kiedy Pana Jezusa ukrzyżowali. 33 o godzinie 12 w południe ciemność zaległa całą ziemię, do godziny 15. 34 O godzinie 15 Pan Jezus Chrystus zawołał ... 37 ... donośnym głosem i oddał ducha.

 

3. UPRZEDNIA WIEDZA BOGA. Nasze skończone umysły są ograniczone do myślenia w kategoriach przeszłości i teraźniejszości. Przyszłość jest całkowicie zakryta przed nami. Ludzie próbują w jakiś sposób dociec co będzie potem, często robią to w sposób niewłaściwy. Ale nic – oprócz tego co Bóg objawił w Swoim Świętym Słowie nie może być znane ludziom.

Bóg natomiast nie jest ograniczony w taki sposób. Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość w zupełności przed Nim są w doskonały sposób jawne, tak jak określił to Dawid „Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich” (Psalm 139:3).

Jak wielkie pocieszenie przynosi taka świadomość naszym sercom!

4. ŚMIERĆ PANA JEZUSA CHRYSTUSA BYŁA PRZEWIDZIANA OD WIECZNOŚCI. Jest to pokazane w Piśmie Świętym:

(i) przez Samego Pana: W Jana 10:17 Pan Jezus powiedział: „kładę życie Swoje, aby je znowu wziąć. ... kładę je z własnej woli. Mam moc dać je i mam moc znowu je odzyskać; taki rozkaz wziąłem od Ojca mego (Jana 10:17-18).

(ii) Przez Piotra w dniu Pięćdziesiątnicy [Dzieje 2:23] „według powziętego z góry Bożego postanowienia i planu {Chrystus Jezus} został wydany, tego wyście rękami bezbożnych ukrzyżowali i zabili”.

(iii) i znowu w Dziejach 4:28. „Aby uczynić wszystko, co Twoja ręka i twój wyrok przedtem ustaliły, żeby się stało.” A więc Baranek był zabity od założenia świata.

 

VI. Wnioski.

(i) Temu JEDYNEMU Którego dotyczą te wszystkie rzeczy w prawdziwy sposób należy się wszelka uwielbienie, cześć i chwała.  Podążmy zatem za przykładem jednego z uczniów, który wpierw wątpił – lecz potem uwierzył – Tomasz, który upadł u stóp Pana Jezusa mówiąc: „Mój Pan i Mój Bóg”.

(ii) Nie jest możliwe aby ktokolwiek mógł myśleć o uniknięciu wiecznej kary jeśli zlekceważy tak wielkie zbawienie – postanowione od wieczności, dokonane przez Pana Jezusa Chrystusa – naszego Stworzyciela, i objawione ludziom w Ewangelii.

 

Na zakończenie przeczytajmy jeszcze raz kilka miejsc z Pisma, które dotyczyły naszego dzisiejszego tematu:

(i) Pan Jezus jest Panem Chwały: Jana 17:5.

(ii) Pan Jezus jest umiłowanym Ojca: Jana 17:14.

(iii) Pan Jezus Chrystus jest Światłością świata: 2 Tymoteusza 1:9 + 1 Koryntian 2:7.

(iv) Pan Jezus Chrystus jest dawcą życia: Tytusa 1:2.

(v) Pan Jezus Chrystus jest Barankiem zabitym od założenia świata: 1 Piotra 1:20 + Objawienie 13:8.

 

Czytaj codziennie Biblię - Słowo Boże

 

* * *   * * *   * * *

 

Warto przeczytać:

[  Bóg i człowiek w Jednej Osobie  ] [  Czy nie ma balsamu w Gileadzie?  ] [  Chrześcijanin a telewizja  ] [  „chrześcijańska” mini-spódniczka  ] [  Człowiek pobożny miłuje Słowo Boże  ] [  Ten Który stworzył wszystko  ] [  Jesteś pomocą czy przeszkodą?  ] [  Krew Chrystusa – jej wielka wartość – LM Grant  ] [  Ojciec i Syn – odwieczny związek – LM Grant  ] [  O uporządkowaniu życia dzieci Bożych  ] [  „Zgubiony! i Znaleziony” – AW Pink  ] [  Przedstawiciele Zgromadzenia Bożego  ] [  Zaproszenie dla Chrześcijan: „Przyjdź i zobacz”  ] [  „Rozkaz Pana i argumenty szatana” – CH Mackintosh  ] [  „Każdy chrześcijanin ma być rybakiem ludzi” – Otto Heit  ] [  Fizyczne aspekty śmierci Jezusa Chrystusa  ] [  „Rzut oka na zbory chrześcijan zgromadzających się do imienia Pana Jezusa Chrystusa” RK Campbell  ] [  „Wcielenie Syna” – WR Dronsfield  ] [  „Listy do Młodych Ludzi” – Heijkoop & Dennet ] [  Łaską zbawieni jesteście  ] [  Tak mówi Pan  ] [  Kto jest prawdziwym Chrześcijaninem?  ] [  Chrystus Umiłował Kościół  ] [  Muzyka uwielbiająca Boga  ] [  Test tłumaczenia Biblii  ] [  Sprawowanie się sługi w Domu Bożym  ]

[  Zbawienie i jego nieutracalność – R Ciarriocca  ] [  Pokój, radość, pewność zbawienia - Kremer  ] [  Czy zbawieni mogą pójść na wieczne potępienie?  ] [  Wąska Droga – AW Pink  ] [  Pewny przewodnik do nieba – J. Aleine  ] [  Raz zbawiony na zawsze zbawiony – C. H. Mackintosh  ] [  Pewność i radość zbawienia – Geo Cutting  ] [  Powtórne przyjście Pana Jezusa i związane z tym wydarzenia – JNDarby+RBrockhaus  ] [  Powtórne przyjście Pana Jezusa Chrystusa – Rene Pache  ] [  2 PRZYJSCIA CHRYSTUSA  ] [  SZAFARSTWA  ] [  1 Koryntian 10:32  ] [  Co nam przyniesie przyszłość?  ] [  Wielki ucisk  ] [  Mieszkania w domu Ojca  ] [  Pochwycenie wszystkich prawdziwych wierzących  ] [  Charakterystyczne punkty czasu  ] [  Rady dla młodych wierzących – J.N. Darby  ] [  Do kogo należysz?  ] [  Pisma Święte – J.N. Darby  ] [  KROKI  ] [  Narodzenie Pana Jezusa Chrystusa  ] [  Wspaniałe Paradoksy Pisma Świętego  ] [  Bój wiary – AW Pink  ] [  Wstaw imię kapitana!  ] [  Jak stać się prawdziwym Chrześcijaninem? – Otto Heit  ] [  Jezus Chrystus jest Panem!  ] [  Na nowo  ] [  Świadectwo nawrócenia x. R. Bennetta  ] [  Powierz Panu drogę swoją a On wszystko dobrze uczyni!  ] [  Dar Zbawienia – świadectwo nawrócenia x. Ch. Chinqui  ] [  5 karciarzy  ] [  Życie za życie  ]

 

* * *   * * *   * * *

 

Bardzo pomocnym w codziennym studium Biblijnym jest kalendarz z codziennym rozważaniem fragmentów Biblii – obecnie najlepszy na polskim rynku taki kalendarz {Kalendarz Chrześcijański „Dobre Nasienie”} możesz zakupić pod adresem:

RLCh – Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej

Pod adresem: http://www.DobreNasienie.own.pl/ możesz zamówić bezpłatną subskrypcję treści kartek z tego kalendarza na Twoją skrzynkę poczty elektronicznej!

 

***    ***    ***

 

Jeśli pragniesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, rozpocząć regularne poznawanie nauk Pisma Świętego (korespondencyjnie lub spotykając się z Chrześcijanami), albo masz pytania odnośnie Bożych wymagań względem Ciebie, możesz się z nami skontaktować, proszę pisz pod adres:

CMS - Chrześcijańska Misja do Studentów

skryt. poczt. nr 328, PL 50-950 Wrocław 2

 

* * *   * * *   * * *

kontakt przez internet:

http://mat18-20.Jezus.pl/ poczta elektroniczna: mat18_20@wr.onet.pl

inne strony internetowe godne polecenia: http://Judy3.own.pl/

http://Chrystus.Jezus.pl/                                                     http://cms.kdm.pl/

http://NowyTestament.own.pl/                           http://www.Brzeg.own.pl/

http://www.DobreNasienie.own.pl/                    http://www.kki.net.pl/~marnatha

 

* * *   * * *   * * *

 

Kim jesteśmy i w co wierzymy? Zgromadzamy się jako Chrześcijanie, w prostocie tylko do imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, i nie mamy żadnych denominacyjnych powiązań (1 Koryntian 1:9-10). Jesteśmy znani jako "bracia", imię jakiego używał dla nas Sam Pan Jezus (Ew. Łukasza 8:21, Hebrajczyków 2:11-12). Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3:16) w którym On Objawił Siebie i Swoje zamysły - swoim stworzeniom (Hebrajczyków 4:12-13). Wierzymy że każdy potrzebuje Zbawiciela, i że Biblia przedstawia Tego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, Który dokonał doskonałego przebłagania za nasze grzechy na krzyżu Golgoty (Rzymian 3:23, Dzieje Ap. 13:38-39, 1 List Jana 5:12-13). Ponadto, wierzymy, że wszyscy którzy przyjmą poselstwo Ewangelii są "narodzonymi na nowo" (1 List Piotra 1:23), zapieczętowanymi przez Ducha Świętego (Efezjan 1:13), członkami Ciała Chrystusowego (1 Koryntian 12:12-13). Wierzymy, w ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, po Jego Oblubienicę, czyli Zgromadzenie. Jego Powrót może nastąpić w każdej chwili (1 Tesaloniczan 4:13-18, Efezjan 5:25-27). Oczekując tej błogosławionej nadziei (Tytusa 2:13), także wierzymy, że największą potrzebą każdego człowieka i całego świata jest powrót do nauki Słowa Bożego, przez którą jedynie jest możliwe duchowe przebudzenie (Hebrajczyków 4:12). Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego za nasze grzechy, Wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia i Powracającego ponownie w celu zabrania Jego Zgromadzenia (Kościoła) do domu Ojca (1 Koryntian 15:3, Rzymian 4:25, 1 Tesaloniczan 4:13-17, Ew. Jana 14:1-3, Hebrajczyków 9:24-28).


Jak mogę być uratowanym od kary piekła? & Jedność wszystkich dzieci Bożych & Słowo Prawdy & Wieczne bezpieczeństwo & Bezpłatny Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa & Pan Jezus Wraca po Swoich & Byłem ślepy - teraz widzę! & Tylko dla owiec & {najbardziej} Niebezpieczne grupy religijne [Centrum Monitorowania Sekt] & Tohu-wa-Bohu [Na początku Pan Jezus Chrystus Stworzył niebo i ziemię] & Dobra Nowina o Panu Jezusie Chrystusie w obrazkach & artykuły różne & przygotowane dla twojego pierwszego taty i jego aniolow& Jesteś w Jego rękach & Droga Zbawienia& Czy jesteś narodzony na nowo? & ALARM DLA NIENAWRÓCONYCH& Wąska droga i ciasna brama& DO KOGO NALEŻYSZ? & rozkaz Pana i argumenty szatana& o tym w jaki sposób GO zamordowales & RLCh-Rozpowszechnianie Literatury Chrześcijańskiej & wąska ścieżka która prowadzi do życia& SPRAWIEDLIWY BÓG I ZBAWICIEL& Prawdziwy charakter rzymskiego katolicyzmu & Zgubiony i Znaleziony& człowiek pobożny miłuje Słowo Boże& Judy3: wiara raz na zawsze przekazana świętym & Mat18-20 & Chrystus.Jezus.pl & czytaj uważnie & Jak stać się chrześcijaninem& Przebaczenie Boże - kto go potrzebuje&http://www.DobreNasienie.own.pl/&

[  Prosty Boży Plan Zbawienia – F Porter  ]

[  Czy jesteś narodzony na nowo? – JC Ryle   ]

[  Przebaczenie Boże KTO GO POTRZEBUJE ... – J. N. Darby  ]

[   Droga Zbawienia – AW Pink   ]

[  http://www.DobreNasienie.own.pl/  ]

Reklama:

 

 

inne lubiane przez nas miejsca w sieci:

http://www.DobreNasienie.own.pl/

http://www.Chrystus.Jezus.pl/

http://www.Judy3.own.pl/

http://www.cms.kdm.pl/

http://www.mat18-20.Jezus.pl/

http://www.Jezus.pl/rlch

http://www.Brzeg.own.pl/

http://www.nowytestament.own.pl/

http://www.cms.own.pl/