Wszetecznica robi wszystko aby odwrócić uwagę od Pana Jezusa ...

Co jest obowiązujące, tradycje

czy Słowo Boże?

Pana Jezusa, gdy był na ziemi, stale otaczali ludzie zarówno prości jak i kapłani oraz uczeni duchowni. Ci wykształceni ludzie często wszczynali dyskusje z Panem Jezusem. Na przykład wytknęli Jezusowi, że Jego uczniowie jedli chleb nie umytymi rękami. Czytamy "Zapytali Go tedy faryzeusze i uczeni w piśmie. Czytamy "Zapytali tedy faryzeusze i uczeni w piśmie: dlaczego twoi uczniowie nie postępują według nauki starszych (według tradycji), ale jedzą chleb nie umytymi rękami?" [ Mar. 7:2-5]. Pan Jezus im odpowiedział: "Daremnie mi jednak cześć oddają głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie. Tak unieważniliście Słowo Boże przez swoją naukę, która przekazujecie dalej" [Tymi słowy Pan Jezus potępił ludzkie postanowienia i tradycje i skierował uwagę na Słowo Boże, gdyż kapłani swoimi tradycjami unieważnili Słowo Boże.

Apostoł Piotr także występował przeciwko ludzkim postanowieniom. Powiedział: " Nie rzeczami znikomymi, srebrem albo złotem, zostaliście wykupieni z marnego postępowania waszego, przez ojców wam przekazanego, lecz drogą krwią Chrystusa, jako Baranka niewinnego i nieskalanego" [1 Piotra 1:18-19].

Apostoł Piotr pisał do ludzi, którzy uwierzyli głoszonej Ewangelii, lecz wciąż trzymali się tradycji swoich ojców. Dzisiaj ludzie nazywają to "wiarą ojców". Właśnie Piotr pomaga im zrozumieć, że Pan Jezus przyszedł nie tylko po to, by ich wykupić od sądu i wiecznego potępienia, ale także od ludzkich tradycji, które odprowadziły ich od Bożego Słowa.

Także apostoł Paweł napominał wierzących w Kolosach, mówiąc: "Baczcie, aby was kto nie sprowadził na manowce filozofią i próżnym urojeniem, opartym na podaniach ludzkich (tradycjach) a nie na Chrystusie" [Kol. 2:8]. Apostoł Paweł nazywa tu wszelkie ludzkie nauki, tradycje i ustanowienia - filozofią i ludzkimi wymysłami. Pisze, że niektóre "opierają" się na swoich widzeniach..... w oddawaniu czci aniołom" [Kol. 2:18]. Twierdzą przy tym, że to Bóg im objawił. Lecz w Liście do Galacjan apostoł Paweł pisze: "Ale choćbyśmy nawet i my albo anioł z nieba zwiastował wam Ewangelię odmienną od tej, którą myślimy wam zwiastowali, niech będzie przeklęty" [Gal. 1:8]

To jest ciężki grzech, jeśli ktoś dodaje lub odejmuje, albo przekręca Słowo Boże. Może to być nawet anioł z nieba, ale jeśli będzie szerzyć nauki nie zgodne ze Słowem Bożym, jest przeklęty.

I to jest godne ubolewania, że były w historii Kościoła tak zwane sobory, zjazdy lub rady, które usankcjonowały wiele tradycji stawiając je na równi ze Słowem Bożym. Przez to Ewangelia została praktycznie usunięta z życia i teraz spoczywa tylko na ołtarzu a ludzie w ciemności i grzechu.

Pan Jezus objawił się Janowi po wniebowzięciu i polecił mu napisać następujące ostrzeżenie: "Jeśli ktoś dołoży coś do tych słów, dołoży mu Bóg plag opisanych w tej księdze. A jeśli ktoś ujmie coś ze słów tej Księgi proroctwa, ujmie Bóg z udziału jego z drzewa żywota i ze świętego miasta" [Obj. 22:18-19]. A więc żaden z tych ojców kościoła który miał udział w dodawaniu tradycji lub przekręcaniu Słowa Bożego, nie będzie zbawiony. Wszystkich ich czeka osądzenie i wieczna kara. Pan Jezus nakazał głosić Ewangelię. Powiedział: "Idąc na cały świat, głoście Ewangelię wszystkiemu stworzeniu. Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony. Ale kto nie uwierzy będzie potępiony" [Mar. 16:15-16]. Tak więc głównym warunkiem zbawienia jest uwierzenia Ewangelii.

Powyższy teks został napisany przez Kaznodzieję N.J. Sylwesiuk. Tekst ten nie jest copyrighted ( nie ma praw autorskich), ale zastrzeżone jest używane go w części lub zmienianie tekstu oraz drukowania i sprzedawanie dla zysku. Możesz go dowolnie drukować TYLKO dla prywatnego użytku

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: