Wszetecznica uwielbia wszelkiej maści religie i kler ... 

Dlaczego każda religia jest niewłaściwa?

Na świecie istnieje wiele religii. Prawie każda religia twierdzi, że jest jedyną prawdziwą religią. Jest to bardzo mylące dla ludzi szukających prawdy lub szukających Boga. Kogo powinni słuchać? Kto ma właściwą odpowiedź? Która religia jest właściważ Albo może wszystkie są właściwe? Czy wszystkie są dobre, gdyż z reguły uczą ludzi jak być dobrymi? A może wszystkie są złe? Rozważmy te pytania.

Słowo "religia" w Biblii oznacza "ceremonialne nabożeństwo, oddawanie czci Bogu". Jest to podstawowa definicja podawana w słownikach. Ale w dzisiejszych czasach słowo to odnoszone jest jakiegokolwiek zbioru wierzeń, niezależnie od tego czy jest w nich obecne oddawanie czci Bogu, czy nie. Według słowników, jest to druga definicja religii.

Wiekszość religii uczy ludzi jak być dobrymi

Człowiek chce być dobry, ponieważ został stworzony na Boże podobienstwo, z wewnetrznym pragnieniem aby być dobrym, tak jak Bóg jest dobry. Człowiek także chce składać czeoa i służyć Bogu, ponieważ człowiek został stworzony wraz z wewnętrznym duchem, który pragnie kontaktu z Bogiem, to właśnie daje mu pragnienie szukania Boga. Gdziekolwiek sie udasz, wszedzie znajdziesz ludzi czczących coś, czasem prawdziwego Boga, czasem wielu fałszywych bożków. Żadne zwierze nie składa czci Bogu, ponieważ tylko człowiek ma ducha, który jest wewnetrzną przyczyną poszukiwania prawdy i składania czci Bogu. Człowiek nie mający Boga, ciągle pragnie kontaktu z Nim. Nie znając Boga i Jego zamiarów, człowiek pomimo to chce kogoś czcić i komuś służyć. To wewnętrzne poszukiwanie jest źródłem religii.

Wiekszość religii, czy to według podstawowej czy drugiej definicji, przeważnie uczy ludzi by być dobrymi, próbując aktywować ich dobrą nature. Ogólnie rzecz biorąc, uczą one ludzi kochać, pomagać i nie ranić innych, czynić dobro itp. Używają zaawansowanych metod osiągniecia tych celów. Wiekszość z tych nauk i metod jest moralna i etyczna. Jednoczeonie uczą ludzi prosia Boga o pomoc. Obiecują także, że Bóg nagradza ludzi, którzy na to zasługują. Istnieje jeden poważny problem związany z religią ż ani nauczyciele ani wyznawcy nie potrafią żyć zgodnie ze swoimi normami. Pomimo dobrej woli, istnieje brak zdolnooci osiągniecia celu. Dzieje sie tak z powodu grzechu mieszkającego w ciele człowieka, który przeszkadza człowiekowi w życiu zgodnym z głoszonymi standardami. Grzeszna natura wyrażona przez egoizm, walke, zazdrość itp., zawsze przezwycięża człowieka, doprowadzając go do upadku. U wielu powoduje zwątpienie i poszukiwanie prawdy w innej religii, lub rezygnacje z wiary. Człowiek religijny jest niezdolny aby być absolutnie dobrym, a jego zabiegi nigdy nie zadowolą Boga.

Każda religia patrzy na Boga inaczej.

Religie mają rożne poglądy odnośnie Boga i rożne do Niego podejście. Najcześciej nie są one zgodne z Bożym objawieniem w Jego Słowie. Niektórzy czczą prawdziwego Boga, jednak ich oddawanie czci Bogu nie jest zgodne z Jego pragnieniem. Inni czczą fałszywych Bogów, wiec niezależnie od swych rytuałów nigdy nie dojdą do prawdziwego Boga. Każda religia opisuje swojego "Boga" czy bogów jako jedynego (jedynych) prawdziwego i każda różni sie od pozostałych. Logicznie, albo każdy z nich jest nieprawdziwy, albo tylko jeden jest prawdziwy. Niektórzy ludzie uważają, że wierzą w Boga w taki czy inny sposób, ale Bóg nie zmienia się według wiary ludzi. Ludzie nie mogą stworzyć sobie swojego własnego Boga, według własnej koncepcji. Ludzie muszą się dowiedziea kim jest Bóg i czego On oczekuje od człowieka. To tragiczne, że tak wielu ludzi poowieca swoje życie fałszywym bogom. Umrą i nie bedą mieli nic. Musimy odnaleźć jedynego prawdziwego Boga i utrwalić naszą relacje z Nim.

Proste opisy wiekszych religii.

Zgodnie z podstawową definicją religii istnieją dwie główne religie - Judaizm i Chrześcijanstwo, zawierające Katolicyzm i Protestantyzm z miriadami denominacji. Mormoni i Świadkowie Jehowy odeszli od chrześcijanstwa. Są oni uważani za heretyków przez chrześcijan. Wydaje sie, że Islam mówi o tym samym Bogu, nawet ich księga, Koran jest złożeniem ludzkiej filozofii i wielu nauk z Biblii. Istnieje wiele innych grup, których religie są zgodne z drugą definicją, takich jak Buddyzm czy Hinduizm. Oni nie wierzą w Boga, który jest Stwórcą i Osobą.

Mimo iż Judaizm uczy ludzi służyć prawdziwemu Bogu, to ich religia nie jest ustanowiona przez Boga. Żydzi przyjęli pierwotne objawienie od Boga dane przez Abrahama i Mojżesza, ale stworzyli swoją religie opartą na pięcioksiegu Mojżesza i rozwinęli wiele własnych tradycji. Kiedy Bóg przyszedł w osobie Jezusa, byli już tak daleko od Boga, że nie rozpoznali Go. Użyli swojego prawa aby prześladować Go i w koncu zabić.

Chrzećcijanstwo również nie jest religią ustanowioną przez Boga. Mimo iż ma swój początek w Chrystusie, który był Bogiem, także chrześcijanstwo zboczyło z kursu wyznaczonego przez Boga. Ciągle nosi imię Jezusa oraz posiada Biblie i mówi o śmierci Jezusa za ludzki grzech. Jednakże odeszli już tak bardzo, że to co robią ma małą wartość przed Bogiem.

Człowiek został stworzony aby być pełnym Boga.

Biblia uczy nas, że jest tylko jeden Bóg, który stworzył niebo, ziemie i człowieka. Jego celem w tworzeniu człowieka było przebywanie z nim. Inaczej mówiąc, Bóg chce żyć w człowieku, tak aby człowiek mógł żyć w Nim. Pragnie być organicznie związany z człowiekiem. Stworzył człowieka na swoje podobienstwo aby człowiek mógł mieć Jego życie. Człowiek miał kochać Boga i żya sprawiedliwie, tak jak Bóg jest sprawiedliwy. Bóg dał człowiekowi Swój autorytet aby rządził i utrzymywał porządek na ziemi i pokonał wroga - szatana. Człowiek upadł przyjmując do siebie szatana. W ten sposób człowiek zrujnował Boże zamierzenie

Boża droga zbawienia, niezależna od żadnej religii.

Religia nigdy nie wypełni Bożych zamierzeń dla człowieka, ale Bóg chcąc sprowadzić człowieka z powrotem, sam stał sie człowiekiem. Pokazał człowiekowi jak Bóg może mieszkać w człowieku a człowiek w Bogu. Jego życie było współistnieniem człowieka z Bogiem. Wyraził wszystko kim jest Bóg i był bez grzechu. Po drugie, umarł za grzesznego człowieka, aby człowiek nie musiał umierać. Po trzecie zmartwychwstał, aby być życiem dla wszystkich, którzy w Niego uwierzą i przyjmą Go żeby mieszkał w nich. Przyjęcie Chrystusa przywraca człowieka do Bożego zamierzenia. Człowiek może przyjąa Boga aby Bóg żył w nim, a on w Bogu. Wtedy kiedy człowiek żyje, Bóg żyje w nim i przez niego. Jest to najwiekszy cud we wszechświecie.

Wszystkie religie zawodzą w wypełnianiu Bożej woli.

Jeoli rozumiesz Boże zamierzenie, przekonasz sie, że żadna religia nie rozumie tego i wszystkie są skazane na niepowodzenie. Człowiek sam nie może kochać ani być sprawiedliwym, tak jak Bóg kocha i jest sprawiedliwy. Żadna nauka, metoda czy praktyka nie uczyni człowieka takim jak Bóg. Tylko Jezus Chrystus zrobił to, ponieważ On jest wcieleniem Boga. On może żyć w tobie, aby cię doprowadzić do Boga. Wtedy będziesz w stanie osiągnąć najwyższy standard moralności, tak jak zrobił to Jezus aby zadowolia Boga. To czego potrzebujesz to nie żadna religia, lecz żywy Chrystus mieszkający w tobie a ty w Nim. Potrzebujesz Jezusa. Powiedz: "Panie Jezu potrzebuję Ciebie. Nie potrzebuję religii. Nie potrzebuję wiecej prób. Potrzebuję ciebie byś był moim życiem. Panie przyjdź do mnie i zamieszkaj we mnie."

Przeczytaj następujące wersety:

Księga Zachariasza 12:1 Mówi Pan, który rozpiął niebiosa, ugruntował ziemię i stworzył ducha człowieka w jego wnętrzu.

Księga Aggeusza 2:7 Napełnię ten dom chwałą

List do Rzymian 2:21 Ty więc, który uczysz drugiego, siebie samego nie poucasz?

List do Rzymian 7:18-20 Wiem tedy, że nie mieszka we mnie, to jest w ciele moim dobro; mam bowiem zawsze dobrą wolę, ale wykonania tego, co dobre, brak; albowiem nie czynię dobrego, które chcę, tylko złe, którego nie chcę. A jeśli czynię to , czego nie chcę, już nie ja to czynię, ale grzech, który mieszka we mnie.

Ewangelia wg Jana 17:3 A to jest żywot wieczny, aby poznali ciebie, jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś.

Dzieje Apostolskie 7:2 Bóg chwały ukazał się ojcu naszemu Abrahamowi

Dzieje Apostolskie 7:30 ukazał mu się [Mojżeszowi] anioł.

Ewangelia wg Marka 7:6-8 Lud ten czci mnie wargami, ale ich serce jest daleko ode mnie. Daremnie mi jednak cześć oddają, głosząc nauki, które są nakazami ludzkimi. Przykazania Boże zaniedbujecie, a ludzkiej nauki się trzymacie.

Dzieje Apostolskie 3:15 Zabiliście Sprawcę życia.

2 List do Tymoteusza 3:1, 5 A to wiedz, że w dniach ostatecznych nastaną trudne czasy: Ludzie będą bowiem samolubni (..), przybierają pozór pobożności, podczas gdy ich życie jest zaprzeczeniem jej mocy; również tych się wystrzegaj.

Księga Rodzaju (1 Mojżeszowa) 1:1 Na początku Bóg stworzył.

Ewangelia wg Jana 14:20 Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a ja w was.

Ewangelia wg Jana 14:23 Ojciec mój umiłuje go i do niego przyjdziemy i u niego zamieszkamy.

1 List do Koryntian 6:17 Kto zaś łączy się z Panem, jest z nim jednym duchem.

Księga Rodzaju (1 Mojżeszowa) 1:26 Potem rzekł Bóg: Uczyńmy człowieka na obraz nasz, podobnego do nas i niech panuje nad rybami morskimi i nad ptactwem niebios i nad bydłem i nad całą ziemią i nad wszelkim płazem pełzającym po ziemi.

Ewangelia wg Jana 3:16 Albowiem Bóg tak umiłował świat, że Syna Swego jednorodzonego dał, aby każdy kto weń wierzy nie zginął, ale miał żywot wieczny.

Ewangelia wg Łukasza 19:10 Przyszedł bowiem Syn Człowieczy, aby szukać i zbawić to, co zginęło.

Ewangelia wg Jana 1:1, 14 Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, a Bogiem było Słowo. A Słowo ciałem się stało.

Ewangelia wg Jana 6:57 Jak mnie posłał Ojciec, który żyje, a Ja przez Ojca żyję, tak i ten kto mnie spożywa, żyć bedzie przeze mnie.

List do Kolosan 2:9 Gdyz w nim mieszka cieleśnie cała pełnia boskości.

1 List do Tymoteusza 3:16 Bo bezsprzecznie wielka jest tajemnica pobożności.

List do Hebrajczyków 4:15 Doświadczonego we wszystkim, podobnie jak my, z wyjątkiem grzechu.

1 List Piotra 3:18 Gdyż i Chrystus raz za grzechy cierpiał, sprawiedliwy a niesprawiedliwych, aby was przywieść do Boga.

1 List Piotra 1:3 Według wielkiego miłosierdzia swego odrodził nas ku nadziei żywej przez zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa.

Ewangelia wg Jana 1:12 Tym zaś, którzy go przyjęli dał prawo stać się dziećmi Bożymi, tym, którzy wierzą w imię jego.

List do Galacjan 2:20 Z Chrystusem jestem ukrzyżowany, żyję więc już nie ja, ale żyje we mnie Chrystus.

List do Kolosan 2:6 Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w nim chodźcie,

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: