Strona główna

KATOLICKA BIBLIA ZAWIERA PRAWDĘ!

 

 Jeśli jesteś zainteresowany tym, co Bóg chce nam w katolickiej Biblii powiedzieć

na niektóre tematy, to zechciej poddać się działaniu prawdy w niej zawartej.

Wszystko czego potrzebujesz, to twoja katolicka Biblia, najlepiej Biblia

Tysiąclecia. Spójrz na podane odsyłacze w następujący sposób: Na przykład "List

do Rzymian 6,23." List do Rzymian to nazwa księgi. Pierwsza liczba oznacza

rozdział tej księgi. Liczba lub liczby po przecinku oznaczają wiersz, lub

wiersze w tym rozdziale.

List do Rzymian 6,23

Księga = List do Rzymian ; Rozdział = 6 ; Wiersz = 23

Zapamiętaj, że każdy wiersz Pisma Świętego który przeczytasz, jest Słowem Bożym,

dotyczącym danego tematu.

BOŻE SŁOWO JEST PRAWDĄ / Ewangelia Jana 17,17/.

I. MARIA

  MATKA JEZUSA

Ewangelia Jana 2,1-3

Dzieje Apostolskie 1,14

  WIECZNE DZIEWICTWO

Ewangelia Mateusza 1,25

Ewangelia Jana 7,1-5 oraz

Ewangelia Mateusza 12,46-50

Psalm 69,9 /68,9/

Ewangelia Mateusza 13,55-56

List do Galacjan 1,19

"Czyż nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż

nie żyją tu u nas także Jego siostry?" / Ewangelia Marka 6,3 /

 NIEPOKALANE POCZĘCIE

"Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej." /List do Rzymian 3,23/

List do Rzymian 3,10-12

1 List Jana 1,8

List do Rzymian 5,12

Kohelet 7,20

  ODDAWANIE CZCI

Ewangelia Łukasza 11,27/28

II. MSZA

List do Hebrajczyków 9,24-28

List do Rzymian 6,10

List do Hebrajczyków 9,11-12

1 List Piotra 3,18

List do Hebrajczyków 10,10-14

List do Hebrajczyków 10,18

"Raz na zawsze."

III. CELIBAT

Ewangelia Łukasza 1,5

1 List do Koryntian 7,25-28

Ewangelia Mateusza 8,14-15

1 List do Koryntian 9,4-6

Dzieje Apostolskie 21,8-9

1 List do Koryntian 7,8-9

1 List do Tymoteusza 3,1-5

1 List do Tymoteusza 4,1-3

IV. POŚREDNIK

List do Rzymian 8,34

List do Hebrajczyków 2,18

List do Hebrajczyków 7,25

List do Efezjan 3,12

List do Hebrajczyków 8,6

List do Hebrajczyków 4,13-16

List do Hebrajczyków 9,24

1 List Piotra 5,7

1 List Jana 2,1

Ewangelia Mateusza 11,28-30

"Albowiem JEDEN jest BÓG, JEDEN też POŚREDNIK między Bogiem a ludźmi, człowiek,

CHRYSTUS JEZUS,"

1 List do Tymoteusza 2,5 /

Ilu jest Bogów?

Ilu jest pośredników?

V. PAPIEŻ

Czy ta władza jest dana od Boga?

Ewangelia Mateusza 20,25-28

Ewangelia Mateusza 23,8-12

1 List Piotra 5,1-4

Czy Apostoł Piotr pełnił taką władzę jak Papież?

Dzieje Apostolskie 8,14

NIEZGODA W ANTIOCHII

Dzieje Apostolskie 15,1-6 - przyczyna niezgody.

Dzieje Apostolskie 15,7-12 - mowa Piotra.

Dzieje Apostolskie 15,13-21 - mowa Jakuba i jego pogląd.

Dzieje Apostolskie 15,22-29 - po radzie Jakuba nastąpiła decyzja Apostołów i

starszych wraz z całym Kościołem /porównaj Dzieje Apostolskie 15,19-20 z

Dziejami Apostolskimi 15,28-29/.

Czy pierwsi chrześcijanie uznawali władzę podobną do papieskiej?

Dzieje Apostolskie 16,4

Dzieje Apostolskie 21,17-19

List do Galatów 1,15-17

List do Galatów 2,6-9

Dzieje Apostolskie 21,25

List do Galatów 2,11-14

List do Galatów 1,1

Dzieje Apostolskie 4,19

List do Galatów 1,11-12

Dzieje Apostolskie 10,25-26

Dzieje Apostolskie 5,29

Piotr nie określa siebie jako Papieża, ale jako starszego.

1 List Piotra 5,1

Ten sam tytuł nosiło we wczesnym Kościele jeszcze wielu.

2 List Jana 1,1

Dzieje Apostolskie 15,2-6

Dzieje Apostolskie 15,22-23

Kogo Jezus, zanim wstąpił do nieba, obiecał jako tego, kto będzie posłany na

Jego miejsce?

Ewangelia Jana 14,16-17

Ewangelia Jana 15,26

Ewangelia Jana 14,26

Ewangelia Jana 16,7

Ewangelia Jana 16,13-14

/Porównaj to studium z rozdziałem, zatytułowanym "Skała"/

VI. SKAŁA

Czy "Skałą" z Ewangelii Mateusza 16,18 na której Chrystus zbudował swój Kościół

jest Piotr, czy też sam Chrystus?

1 List do Koryntian 3,11

Ewangelia Łukasza 20,17-18

1 List do Koryntian 10,4

Dzieje Apostolskie 4,11-12

Ewangelia Mateusza 21,42-44

List do Rzymian 9,33

1 List Piotra 2,4-8

Psalm 18,3 / 17,3

Psalm 71,3 / 70.3

Psalm 18,32 / 17,32

Psalm 78,35 / 77.35

Psalm 19,15 / 18,15

Psalm 89,27 / 88,27

Psalm 28,1 / 27,1

Psalm 92,16 / 91,16

Psalm 31,3-4

Psalm 94,22

Psalm 42,10

Psalm 95,1

Psalm 62,2-3

Psalm 118,22-23

Psalm 62,6-9

Księga Izajasza 28,16

"Bo któż jest Bogiem prócz Pana? Lub któż jest SKAŁĄ prócz Boga naszego" Psalm

18,32

VII. CO JEST DUCHOWYM POKARMEM CHRZEŚCIJANINA?

Ewangelia Mateusza 4,4

List do Hebrajczyków 5,15,14

1 List do Koryntian 3,1-2

1 List Piotra 2,2-3

VIII. TRADYCJA

Ewangelia Mateusza 15,2-3

Ewangelia Marka 7,6-9

Ewangelia Mateusza 15,6

Ewangelia Marka 7,13

1 List Piotra 1,18-19

"Baczcie, aby kto was nie zagarnął w niewolę przez tę filozofię będącą czczym

oszustwem, opartą na ludzkiej tylko tradycji, na żywiołach świata, a nie na

Chrystusie." /List do Kolosan 2,8/

IX. UFNOŚĆ CZŁOWIEKOWI I JEGO SŁOWU

Ewangelia Mateusza 15,8-9

List do Galatów 1,10

Ewangelia Mateusza 16,22-23

List do Tytusa 1,14

1 List do Koryntian 2,4-5

1 List Jana 5,9-13

1 List do Koryntian 7,23

Psalm 118,8 /117,8/

Księga Jeremiasza 17,5-7

"Trzeba bardziej słuchać Boga niż ludzi." /Dzieje Apostolskie 5,29/

X. UFNOŚĆ BOGU I JEGO SŁOWU

Ewangelia Mateusza 7,24-27

Ewangelia Jana 15,7

Ewangelia Łukasza 6,46-49

Ewangelia Jana 17,17

Ewangelia Łukasza 11,28

Ewangelia Jana 18,37

Ewangelia Łukasza 21,33

List do Rzymian 10,17

Ewangelia Jana 5,39-40

2 List do Tymoteusza 3,15-17

Ewangelia Jana 8,47

List Jakuba 1,18-21

Ewangelia Jana 8,51

1 List Piotra 1,23-25

Ewangelia Jana 12,48

1 List Jana 2,5

Ewangelia Jana 14,23-24

Apokalipsa 1,3

Jezus powiedział: "Jeśli będziecie trwać w nauce mojej, będziecie prawdziwie

moimi uczniami i poznacie prawdę, a prawda was wyzwoli." /Ewangelia Jana

8,31-32/

Księga Jeremiasza 17,7

Psalm 91,2 /90,2/

Księga Przysłów 3,5-6

Psalm 115,11 /113B,11/

Księga Przysłów 16,20

Psalm 119,9 /118,9/

Psalm 5,12

Psalm 119,11 /118,11/

Psalm 9,10-11

Psalm 119,17 /118,17/

Psalm 18,31 /17,31/

Psalm 119,42 /118,42/

Psalm 22,5-6 /21,5-6/

Psalm 119,89 /118,89/

Psalm 25,2-3 /24,2-3/

Psalm 119,105/ 118,105/

Psalm 34,9 /33,9/

Psalm 119,114 /118,114/

Psalm 37,3-9 /36,3-9/

Psalm 119,130 /118,130/

Psalm 40,5 /39.5/

Psalm 119,133 /118.133/

Psalm 55,23-24 /54,23-24/

Psalm 119,140 /118,140/

Psalm 56,4-5 /55,4-5/

Psalm 119,148 /118,148/

Psalm 56,12 /55,12/

Psalm 119,158 /118,158/

Psalm 62,2 /61,2/

Psalm 119,160 /118,160/

Psalm 62,6-9 /61.6-9/

Psalm 119,169 /118,169/

Psalm 71,5 /70,5/

Psalm 125,1 /124,1/

Psalm 73,28 /72.28/

Psalm 143,8 /142,8/

Psalm 84,13 /83,13/

"Lepiej się uciec do Pana, niż pokładać ufność w człowieku." [Psalm 118,8

/117,8/]

"Bóg-Jego droga nieskalana, słowo Pana w ogniu wypróbowane. On tarczą dla

wszystkich, którzy doń się chronią." /1 Księga Samuela 22,31/

XI. PIERWSI CHRZEŚCIJANIE UŻYWALI PISMA ŚWIĘTEGO STAREGO TESTAMENTU DO

POTWIERDZENIA I DOWIEDZENIA GŁOSZONEGO PRZEZ NICH ZBAWIENIA W JEZUSIE CHRYSTUSIE

Dzieje Apostolskie 17,1-3

Dzieje Apostolskie 8,35

Dzieje Apostolskie 28,23

Dzieje Apostolskie 18,24-28

2 List do Tymoteusza 3,15

Mieszkańcy Berei codziennie studiowali Pismo aby przekonać się czy to, co

głosili im Paweł i Sylas było prawdą /zobacz Dzieje Apostolskie 17,10-11/.

Czy powinniśmy badać i sprawdzać?

1 List Jana 4,1

2 List do Koryntian 13,5

1 List do Tesaloniczan 5,20

Apokalipsa 2,2

Dzieje Apostolskie 17,11

Ewangelia Jana 8,47

XII. DODAWANIE LUB ODEJMOWANIE OD SŁOWA BOŻEGO

Apokalipsa 22,18-19

Kohelet 3,14

Księga Powtórzonego Prawa 4,2

Księga Powtórzonego Prawa 13,1

"Każde słowo Pana w ogniu wypróbowane, tarczą jest dla tych, co doń się

uciekają. Do słów Jego nic nie dodawaj by cię nie skarał: nie uznał za kłamcę."

/Księga Przysłów 30,5-6/

XIII. CZYŚCIEC

Ewangelia Łukasza 23,39-43

Dzieje Apostolskie 7.59

/czytaj razem a Listem do Rzymian 10,9-13/

2 List do Koryntian 5,6-8

List do Filipian 1,21-24

1 List do Tesaloniczan 4,13-18

Apokalipsa 14,13

Jeżeli chodzi o czyściec miej na względzie następujące pytania i fragmenty Pisma

Świętego:

 1. Czy Chrystus wszelką karę i cierpienie za nasze grzechy?

 2. Czy Chrystus umarł za grzechy zamiast nas?

1 List Piotra 2,21-24

List do Rzymian 5,8

2 List do Koryntian 5,21

Księga Izajasza 53,4-6

Księga Izajasza 53,12

 3. Czy całkowite zadośćuczynienie za wszystkie grzechy /przeszłe, teraźniejsze

i przyszłe/ zostało złożone Bogu za nas na Golgocie w Osobie Jezusa Chrystusa?

Księga Izajasza 53,10-12

Ewangelia Jana 1,29

2 List do Koryntian 5,18-21

1 List Jana 1,7

List do Hebrajczyków 10,10-14

1 List Jana 2,1-2

List do Kolosan 1,19-20

1 List Jana 3,5

  4. Czy Bóg przyjmuje jakiekolwiek inne oczyszczenie, ofiarę, lub pokutę za

grzech oprócz przelanej na Golgocie krwi Chrystusa?

List do Hebrajczyków 9,11-14

List do Rzymian 5,8-9

List do Hebrajczyków 9,22

Apokalipsa 1,5

List do Hebrajczyków 9,26-27

List do Efezjan 1,7

List do Rzymian 3,24-25

XIV. GDZIE MOŻEMY ZNALEŹĆ DOSKONAŁY POKÓJ?

List do Filipian 4,7

Ewangelia Jana 14,27

List do Galatów 5,22

Ewangelia Jana 16,33

List do Efezjan 2,13-14

List do Rzymian 5,1

XV. ODPUSZCZENIE GRZECHÓW

Dzieje Apostolskie 10,43

List do Efezjan 1,7

Dzieje Apostolskie 13,38-39

1 List Jana 1,9

List do Kolosan 1,13-14

1 List Jana 2,12

Kto może odpuszczać grzechy?

Ewangelia Łukasza 7,48-49

Ewangelia Marka 2,7-10

XVI. KTO JEST NASZYM NAUCZYCIELEM?

Ewangelia Jana 16,13-14

Ewangelia Jana 14,26

Ewangelia Mateusza 11,25

Ewangelia Jana 6,45

Ewangelia Łukasza 12,11-12

1 List Jana 2,27

2 List do Tymoteusza 2,7

Ewangelia Łukasza 21,15

1 List do Koryntian 2.11-16

Jakim instrumentem posługuje się nasz Nauczyciel?

2 List do Tymoteusza 3,16

XVll. GDZIE MIESZKA DUCH ŚWIĘTY?

Dzieje Apostolskie 15,7-8

1 List do Koryntian 3,16-17

Dzieje Apostolskie 10,43-47

1 List do Koryntian 6,19-20

2 List do Koryntian 6,16-18

List do Rzymian 8,9-11

Ewangelia Jana 14,16-17

1 List Jana 4,4

2 List do Tymoteusza 1,14

  Gdzie NIE MIESZKA Duch Święty?

Dzieje Apostolskie 17,24-25

Dzieje Apostolskie 7,48

XVIII. DOBRE UCZYNKI

Uczynek-fizyczny lub intelektualny wysiłek, zmierzający do jakiegoś celu

/Webster/.

List do Efezjan 2.8-9

List do Rzymian 4,1-7 oraz

List do Tytusa 3,5

List do Rzymian 4,23-25

2 List do Tymoteusza 1,9

List do Rzymian 9,30-33

List do Rzymian 3,20

List do Rzymian 11,5-6

List do Rzymian 3,28

List do Galatów 2,21

List do Galatów 2,16

XIX. ŁASKA

Łaska - NIEZASŁUŻONA przychylność i miłość Boga wobec człowieka, będącego w

Chrystusie /Webster/.

List do Efezjan 2,8

List do Rzymian 11,5-6

Dzieje Apostolskie 15,11

List do Galatów 5,4-5

List do Rzymian 3,24-25

List do Efezjan 1,7

XX. WIARA

Wiara - przekonanie, ufność /Webster/.

Ewangelia Łukasza 7,48-50

List do Galatów 2,16

List do Rzymian 1,16-17

List do Galatów 3,6-9

List do Rzymian 3,21-26

List do Galatów 3,14

List do Rzymian 3,28-31

List do Galatów 3,22

List do Rzymian 5,1-2

List do Galatów 3,24-26

List do Rzymian 9,30-32

List do Efezjan 2:8

List do Rzymian 10.17

List do Efezjan 2,8

List do Hebrajczyków 11,6

XXI. NAJWIĘKSZY DAR

Dar - coś co jest dane. COŚ NA CO NIE MOŻNA SOBIE ZASŁUŻYĆ.

2 List do Koryntian 9,15

Ewangelia Jana 4,10

Ewangelia Jana 3,16

List do Efezjan 2,8-9

List do Rzymian 6,23

XXII. ILE DRÓG PROWADZI DO NIEBA?

Ewangelia Jana 10,9

Ewangelia Łukasza 2,25-32

Ewangelia Jana 10,1-3

1 List Jana 4,9

1 List Jana 5.11-13

Jezus powiedział: JA JESTEM DROGĄ i prawdą i życiem. NIKT NIE PRZYCHODZI DO OJCA

JAK TYLKO PRZEZE MNIE. /Ewangelia Jana 14,6/

I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego

innego imienia w którym moglibyśmy być zbawieni." /Dzieje Apostolskie 4,12 -

Piotr mówi tu o Jezusie/

Nie ma żadnej innej drogi do nieba - Księga Przysłów 14,12

XXIII. PRZED KIM JESTEŚMY WSZYSCY ODPOWIEDZIALNI?

List do Rzymian 14,12

Ewangelia Mateusza 12,36

List do Hebrajczyków 4,13

XXIV. WEDŁUG JAKICH KRYTERIÓW BĘDZIE SĄDZIŁ NAS BÓG?

Ewangelia Jana 12,48

List do Rzymian 2,16

2 List do Tesaloniczan 1,6-10

XXV. CO WEDŁUG SŁÓW BOGA MUSIMY ZROBIĆ ABY OSIĄGNĄĆ ZBAWIENIE?

 1. NAWRÓCIĆ SIĘ

Nawrócić się - odwrócić się od zła /Webster/.

Dzieje Apostolskie 17,30

Ewangelia Marka 1,14-15

Dzieje Apostolskie 20,20-21

Ewangelia Łukasza 13,3-5

Ewangelia Łukasza 15,10

2 List Piotra 3,9

 2. UWIERZYĆ

Uwierzyć - zaufać /Webster/.

Dla pełniejszego zrozumienia w poniższych odnośnikach /zwłaszcza w tych

oznaczonych */ zastąp słowo "wierzyć", "wierzy" lub "wierząc" słowem "zaufać",

"ufa" lub też "ufający."

Dzieje Apostolskie 13,38-39

Ewangelia Marka 9,22

Dzieje Apostolskie 13,48 *

Ewangelia Marka 16.16

Dzieje Apostolskie 16,30-31 *

Ewangelia Łukasza 8,11-12

Ewangelia Jana 3,14 *

List do Galatów 3,6

Ewangelia Jana 3,16 *

List do Galatów 3,22

Ewangelia Jana 3,18 *

List do Rzymian 1,16

Ewangelia Jana 3,36 *

List do Rzymian 3,21-22

Ewangelia Jana 5,24

List do Rzymian 4,2-8

Ewangelia Jana 6,28-29

List do Rzymian 4.23-25

Ewangelia Jana 6,35 *

List do Rzymian 10,4

Ewangelia Jana 6,40 *

List do Rzymian 10,9

Ewangelia Jana 6,47 *

List do Rzymian 10,11 *

Dzieje Apostolskie 4,4

Ewangelia Jana 7,38-39 * oraz

Ewangelia Jana 8,24

Dzieje Apostolskie 2,47

Ewangelia Jana 11,25-26 * oraz

1 List Jana 5,1

Dzieje Apostolskie 13,48

1 List Jana 5,9-13

Dzieje Apostolskie 10,43 *

Ewangelia Jana 11,40

1 List do Koryntian 1,21

Ewangelia Jana 20,31

1 List do Tymoteusza 1,16 *

Jeżeli UFASZ komuś lub czemuś, masz WIARĘ w tego kogoś lub coś.

 3. PRZYJĄĆ

Ewangelia Jana 1,12

List do Galatów 3,26

Ewangelia Jana 6,37

XXVI. CZY MOŻEMY WIEDZIEĆ, GDZIE SPĘDZIMY WIECZNOŚĆ?

Dzieje Apostolskie 16,30-31

Ewangelia Jana 3,14

Ewangelia Jana 18,9

Ewangelia Jana 3,16

List do Rzymian 8,1-3

Ewangelia Jana 3,36

List do Rzymian 10,9

Ewangelia Jana 5,24

List do Rzymian 10,11-13

Ewangelia Jana 6,40

1 List do Koryntian 1,18

Ewangelia Jana 6,47

1 List do Koryntian 1,21

Ewangelia Jana 10,9

List do Efezjan 1,13-14

Ewangelia Jana 10,27-29

List do Efezjan 4,30

Ewangelia Jana 11,25-26

1 List Jana 5,11-13

Ewangelia Jana 11,40

  KIEDY możemy to wiedzieć?

2 List do Koryntian 6,2

XXVII. POSZUKIWANIE

Zbawiciel robi wszystko, aby cię odszukać i spotkać. "Albowiem Syn Człowieczy

przyszedł szukać i zbawić to, co zginęło." /Ewangelia Łukasza 19,10/

"Oto stoję /ja, Chrystus/ u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi

/swego serca/ otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze mną."

/Apokalipsa 3,20/

Czy ty robisz wszystko, aby zostać znalezionym i zbawionym przez Niego? Czy

chcesz tego?

Ewangelia Mateusza 7,7-8

Psalm 119,2 /118,2/

"Będziecie Mnie szukać i znajdziecie Mnie, albowiem będziecie Mnie szukać z

całego serca." /Księga Jeremiasza 29,13/

Zgodnie ze Swoim Słowem Bóg daje ci dzisiaj dwie możliwości do wyboru. MOŻESZ

spotkać Jezusa i przyjąć Go jako twojego kochającego, poszukującego, litościwego

Zbawiciela teraz, w tym życiu /1 List Jana 5,11-12/. Lub też możesz spotkać Go

jako potępiającego cię Sędziego, gdy odejdziesz z tego świata. Stanie się tak,

gdy zlekceważysz przyjęcie tego wielkiego daru wiecznego życia, które On ci

ofiaruje.

List do Hebrajczyków 9,27

Ewangelia Jana 3,16-18

List do Hebrajczyków 2,3

Ewangelia Jana 3,36

"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam. Kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który

Mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz ze śmierci przeszedł do

życia." /Ewangelia Jana 5,24/

KIEDY może dojść do takiego spotkania z Chrystusem, które ureguluje kwestię

twojego przyszłego życia?

2 List do Koryntian 6,2

Ewangelia Łukasza 19,9

List do Hebrajczyków 4,7

XXVlll. OBIETNICE BOŻE

Przeczytałeś właśnie niektóre spośród wielu Bożych obietnic zawartych w twojej

katolickiej Biblii. Zaznacz te, które przemówiły do ciebie i przemyśl je.

Podkreśl je i czytaj tak długo aż staną się dla ciebie realne. Bóg przeznaczył

je dla ciebie. Nie możesz zadowolić Boga niczym innym jak tylko przyjęciem Go w

Jego Świętym Słowie, to jest wg tego co czytamy o Nim w Świętej Biblii.

"Był przekonany, że mocen jest On również wypełnić co obiecał." /List do Rzymian

4,21/

Wszystkie cytaty biblijne zaczerpnięte zostały z katolickiej Biblii Tysiąclecia.

3 wydanie, wydawnictwo Pallotinum Poznań-Warszawa 1980.

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: