Trochę o sługach wszetecznicy ...

Uwagi na temat książki Zastępy piekielne maszerują Ricka Joynera.

Albowiem przyjdzie czas, gdy zdrowej nauki nie ścierpią, ale według swoich pożądliwości zgromadzą sobie sami nauczycieli, mając świerzbiące uszy, I odwrócą uszy od prawdy, a ku baśniom je obrócą. (2 Tym. 4:3-4 NBG)
Byli też i fałszywi prorocy między ludem, jako i między wami będą fałszywi nauczyciele, którzy z sobą wprowadzą kacerstwa zatracenia i Pana, który ich kupił, zaprą się, sami na siebie sprowadzając prędkie zginienie. A wielu naśladować będzie zginienia ich, przez których droga prawdy będzie bluźniona. I przez łakomstwo zmyślonemi słowami kupczyć będą, którym sąd z dawna nie omieszkuje i zatracenie ich nie drzemie. (2Ptr 2.1-3 NBG)
Rick Joyner, to jeden z czołowych dzisiejszych przywódców charyzmatycznych. Jego pisma są przyjmowane przez wielu jako objawienie Boże. Niestety, opowieści zawarte w książce “Zastępy piekielne maszerują” są nie tylko niepodobne do nauki zawarte w Piśmie Świętym, ale często całkowicie z nią sprzeczne. Tym bardziej smuci fakt, że wielu pastorów i nauczycieli traktuje te fantazje zupełnie poważnie, posuwając się nawet do ich publicznego promowania.
Poniżej w kilku punktach przedstawiam swoje refleksje po zapoznaniu się z częścią “Zastępów”.
    1. Nie jest wolą Bożą dawanie nowego objawienia oprócz spisanego Słowa. Chrystus i dzisiaj zjawia się ludziom, jak jest to opisane w wielu prawdziwych świadectwach, ale poza osobistym słowem do danego człowieka, nie kieruje On nowych nauk dla Kościoła, ale zwraca uwagę danej osoby na Pismo Święte. Jeśli słowa Chrystusa w takiej ilości moglibyśmy czytywać w książkach, to gdzie jest szczególna rola Pisma Świętego, jako uwierzytelnionego przez Boga zapisu Jego słów?
    2. “Jezus” Ricka Joynera mówi tak jak Rick Joyner, a nie tak jak Jezus w Piśmie Świętym. Prawie nie cytuje Starego Testamentu, który w wypowiedziach prawdziwego Jezusa zajmuje bardzo dużą część. Używa gładko brzmiących “duchowych” aforyzmów, podobnych do mądrości New Age np: Nie daję ci miłości, abyś mógł poznać Moją moc, ale daję ci moc, abyś mógł poznać Moją miłość. Celem twojego życia musi być miłość nie moc. Gdy tak będzie wtedy dam ci moc, którą będziesz mógł kochać.
    3. “Jezus” Ricka Joynera mówi rzeczy sprzeczne z Biblią: Moja sprawiedliwość nie staje po niczyjej stronie w ludzkich konfliktach, nawet tych prowadzonych przez moich ludzi. Wszystko czego dokonywałem przez Izrael robiłem również dla jego wrogów, a nie przeciwko nim. ... Nie jestem za nimi, ani przeciwko ich wrogom, ale przychodzę użyć moich ludzi do zbawienia ich wrogów. Porównaj to z fragmentem Pisma “Albowiem od Pana to się stało, że zatwardził serca ich, aby szli ku bitwie przeciw Izraelowi, żeby je wyniszczył, nie mając nad nimi miłosierdzia, ale żeby je wytracił, jako był rozkazał Pan Mojżeszowi.” Joz 11:20
    4. Następnie Joyner rozmawia z “apostołem Pawłem”, który opowiada mu różne dziwne historie, będące w zasadzie powtórzeniem głównego pomysłu Joynera, a mianowicie, że Kościół obecny ma dokonać większych rzeczy niż pierwszy Kościół (prawdziwy Paweł uważał, że w dni ostatnie nastaną czasy trudne, bo ci, którzy kiedyś byli wierzącymi odpadną od wiary, przystaną do duchów zwodniczych, nazbierają sobie fałszywych nauczycieli itd.; przyszłość widział w barwach raczej czarnych, aż do przyjścia antychrysta i jego zasiądnięcia w świątyni Bożej włącznie). Porównajmy więc co mówi apostoł wyśniony, z tym co mówił apostoł prawdziwy, pamiętając cały czas, że Bóg w ogóle się nie posługuje umarłymi do przekazywania poselstw ludziom (5 Moj. 18:9-12; Łuk. 16:19-31):

Aposto³ Pawe³ wymyœlony przez Joynera

Prawdziwy aposto³ Pawe³.

upad³em we wszystkim do czego zosta³em powo³any

¯adnego w niczym nie daj¹c zgorszenia, aby nie by³o zganione us³ugiwanie nasze. 2 Kor. 6:3

Wyœcie œwiadkami i Bóg, ¿eœmy œwiêtobliwie i sprawiedliwie i bez nagany ¿yli miêdzy wami. 1 Tes. 2:10

Dobry bój bojowa³em, biegu dokona³em, wiarê zachowa³em. Zatem od³o¿ona mi jest korona sprawiedliwoœci, któr¹ mi odda w on dzieñ Pan, sêdzia sprawiedliwy. 2 Tym. 4:7-8

Widzia³eœ zmianê jaka zachodzi³a we mnie w moich listach. Zacz¹³em czuj¹c, ¿e nie jestem gorszy od najznakomitszych aposto³ów, póŸniej przyzna³em ¿e by³em najmniejszym z aposto³ów, potem najmniejszym ze œwiêtych, a¿ w koñcu zda³em sobie sprawê, ¿e by³em najwiêkszym z grzeszników.

O tym, ¿e jest najmniejszym z aposto³ów Pawe³ pisze w 1 Liœcie do Koryntian 15:9, a wiêc wczeœniej , a nie póŸniej od stwierdzenia ¿e nie jest gorszy "ni¿eli oni bardzo wielcy Aposto³owie" (2 List do Koryntian). To ostatnie stwierdzenie jest zreszt¹ ironiczne (patrz kontekst). Pawe³ w ogóle tu siê nie porównuje z Piotrem czy Jakubem, tylko z ludŸmi, którzy zwiastuj¹ "innego Jezusa". Poniewa¿ Duch Œwiêty siê nie myli, widaæ z tego, ¿e rozmowa z aposto³em Paw³em powsta³a w rozpalonej wyobraŸni autora i odzwierciedla jego brak znajomoœci Pisma Œwiêtego, a nie umys³ Chrystusowy.

Jestem bardzo wdziêczny ³asce Pana, ¿e tak u¿ywa³ moich listów. Jestem jednak zatroskany tym, jak wielu z was Ÿle ich u¿ywa. S¹ one prawd¹ Ducha Œwiêtego i jest to Pismo Œwiête. Pan da³ mi wielkie kamienie, które wchodz¹ w strukturê Jego wiecznego Koœcio³a, lecz nie stanowi¹ jego fundamentu. Kamienie na fundament zosta³y po³o¿one tylko przez Jezusa.

Zbudowani na fundamencie Aposto³ów i proroków, którego jest gruntownym wêgielnym kamieniem sam Jezus Chrystus. Ef. 2:20

Moje ¿ycie i s³u¿ba nie s¹ przyk³adem tego do czego jesteœcie powo³ani.

B¹dŸcie wespó³ naœladowcami moimi, bracia! a upatrujcie tych, którzy tak chodz¹, jako nas za wzór macie. Fil. 3:17

Żebyśmy wam sami siebie za przykład podali, abyście nas naśladowali. 2 Tess. 3:9

Boga nie należy szukać w tego typu nowinkach, ale w Jego Słowie, które trwa na wieki, a zapisane jest w Piśmie Świętym. Tam znajdziecie mocne oparcie dla Waszych stóp, światło dla Waszej duszy i moc do pobożnego życia w oczekiwaniu na objawienie się Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.
Post Scriptum
Wiele miesięcy po napisaniu powyższych słów znalazłem w Internecie artykuł będący szczegółową recenzją "The Final Quest" (oryginalny tytuł książki Joynera). Przedstawione tam uwagi zgadzają się w 100% z tym co przez łaskę Bożą dane mi było dostrzec. Osoby znające angielski zachęcam do lektury tego artykułu -
http://home1.gte.net/eweiss/tfq.htm .

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

MARANATHA, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: