Chrzest

Słowo 'chrzcić' oznacza 'zanurzyć'. Tak więc chrzest to zanurzenie. Przez stulecia termin ten był używany na określenie obrzędu pokropienia wodą niemowlęcia lub osoby nawróconej. Słowo to jednak ma głębsze znaczenie.

Przejście przez Morze Czerwone symbolizuje chrzest

Historia opisana w 2 Ks. Mojżeszowej (Ks. Wyjścia) symbolizuje chrzest. Kiedy Boży lud, Izrael, pracował niewolniczo w Egipcie, Bóg posłał Mojżesza aby wyprowadził ich z niewoli do Kanaanu, dobrej ziemi, którą Bóg im obiecał. Faraon przedstawia szatana, trzymującego w niewoli Boże stworzenie. Egipt symbolizuje świat pod władzą szatana, który nie pozwala ludziom na kontakt z Bogiem. Ludzie spędzają całe swoje życie na gromadzeniu bogactw, wpływów, sławy itp. Niektórym się to udaje, większość jednak ma mizerne osiągnięcia. Bogaci czy biedni, wszyscy spędzają swoje życie w niewoli szatana.

Ziemia Obiecana symbolem Bożego zaopatrzenia dla człowieka

Boży lud powinien żyć i pracować w Ziemi Obiecanej, gdzie Bóg zapewnia im jedzenie, picie, ubranie, mieszkanie i ochronę. Bóg jest największą radością dla Swego ludu.

Mojżesz jest obrazem Jezusa, naszego Zbawiciela

Mojżesz wskazuje na Jezusa Chrystusa, który przyszedł aby pokonać szatana i wyzwolić Swój lud z niewoli świata. Chrystus pragnie odkupić wszystkich ludzi i przyprowadzić ich do siebie - Ziemi Obiecanej. On chce żyć w nich i chce aby oni żyli w Nim. Chce zamieszkać w nich i działać przez nich.

Wyzwolenie nastąpiło przez wodę

Aby wyprowadzić Izraela z Egiptu i mocy faraona, Mojżesz musiał przeprowadzić ich przez Morze Czerwone. Kiedy faraon próbował podążyć za nimi, on i jego wojska zostali zatopieni. Tak Izrael został wyprowadzony z Egiptu. Morze Czerwone obrazuje wodę chrztu. Przejście przez Morze Czerwone to symbol chrztu. Zatopienie faraona i jego armii przedstawia pokonanie szatana i jego mocy nad wierzącymi.

Wiara i chrzest to droga zbawienia

Urodziliśmy się z grzeszną naturą. Żyjemy w świecie w niewoli szatana. Aby być zbawionymi, musimy uwierzyć Panu Jezusowi Chrystusowi a także ochrzcić się. Jezus powiedział, "kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony" (Ewangelia wg Marka 16:16). Gdyby Izrael poprzestał na uwierzeniu, że Bóg może ich wyzwolić z Egiptu i nie przeszedł przez Morze Czerwone, ciągle byłby w niewoli Egiptu. Niektórzy uważają, że wystarczy uwierzyć, ale zgodnie ze słowami naszego zbawcy, musimy uwierzyć i ochrzcić się.

Ochrzczenie w Boga

Woda chrztu symbolizuje ducha. Być ochrzczonym, zanurzonym w wodzie, przedstawia zanurzenie w Bogu, który jest Duchem. Fizycznie jesteś zanurzany w wodzie, ale duchowo jest zanurzenie w Bogu. Kiedy uwierzyłeś i postanowiłeś iść za Jezusem, Duch Święty zaczyna odnawiać twojego ducha i rozpoczynasz nowe życie z Bogiem. Bóg przychodzi do Ciebie a ty do Boga. Odtąd Chrystus żyje w Tobie. Chrzest nie jest tylko obrzędem, rytuałem. Ma on wielkie duchowe znaczenie.

Przejście do Królestwa Bożego

Jezus powiedział także, "Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego." (Ewangelia wg Jana). Narodzić się z Ducha oznacza przyjąć Bożego Ducha do naszego. Narodzić się z wody oznacza być ochrzczonym. Przez narodzenie z wody i Ducha opuszczasz królestwo szatana i wchodzisz do Królestwa Bożego; zostajesz wyzwolony z niewoli i stajesz się wolny.

Najpierw wiara, potem chrzest

Mówiąc o chrzcie musimy rozważyć 'chrzest', który wiele osób przyjęło będąc niemowlętami. Był to rytuał, o którym zadecydowali rodzice, chcący w dobrej wierze, oddać dziecko Bogu. Bóg dał człowiekowi wolną wolę - każdy może Go zaakceptować lub odrzucić. Dlatego te ochrzczone dzieci same będą musiały wybrać gdy dorosną. Jeśli wybiorą Boga, będą musiały uwierzyć i ochrzcić się. Zgodnie z Ewangelią wg Marka 16:16, wiara poprzedza chrzest. Aby chrzest miał sens, potrzebna jest wiara.

Praktyczne uwagi dotyczące chrztu

Obecnie większość ludzi uważa, że chrzest może się odbyć po pewnym okresie oczekiwania, w szczególnym dniu, w specjalnym budynku, w specjalnej wodzie, przez wyznaczone do tego osoby. Takie pojmowanie chrztu nie jest biblijne.

Kiedy powinniśmy się ochrzcić? Zgodnie z Biblią, nie ma potrzeby dłuższego oczekiwania na chrzest. W drugim rozdziale Dziejów Apostolskich, czytamy, że trzy tysiące ludzi zostało ochrzczonych w dniu w którym uwierzyli. Jest wiele podobnych przypadków. Ludzie byli chrzczeni zaraz po uwierzeniu.

Gdzie powinien odbyć się chrzest? Zgodnie z Biblią, chrzest może odbyć się gdziekolwiek jest woda. Przykłady pokazane w Biblii mówią o rzece Jordan, domowych basenach czy przydrożnych sadzawkach.

Kto może ochrzcić? Według tradycji, jest to rola duchownych - księży, pastorów. Ale według Biblii nie ma żadnych ograniczeń - wszyscy uczniowie Pana mogą chrzcić. Każdy kto głosi Słowo Boże, ma również prawo chrzcić, ponieważ chrzest to nie kwestia rytuału, lecz wiary.

Jeśli chcesz przyjąć Jezusa Chrystusa jako swego Zbawiciela i przejść z królestwa ciemności do Królestwa Bożego, pomódl się i poproś Jezus przyszedł do Ciebie, następnie daj się ochrzcić. Osoba, która miała wiarę aby dać ci ten artykuł, powinna też mieć wiarę aby Cię ochrzcić.

Możesz modlić się tak: "Panie Jezu, chcę być uwolniony z niewoli tego świata i szatana. Wierzę, że przyszedłeś aby mnie zbawić. Przyjdź do mnie abym mógł mieć Twoje wieczne życie. Amen. Dziękuję Ci, Panie."

Przeczytaj poniższe wersety biblijne:

Rzekł jeszcze Pan: Napatrzyłem się na niedolę ludu mojego w Egipcie i słyszałem krzyk ich z powodu naganiaczy jego; znam cierpienia jego. Zstąpiłem przeto, by go wyrwać z mocy Egiptu i wyprowadzić go z tego kraju do ziemi żyznej i rozległej, do ziemi opływającej w mleko i miód. (Księga Wyjścia 3:7-8)

Pójdźcie do mnie wszyscy, którzy jesteście spracowani i obciążeni, a Ja wam dam ukojenie. (Ewangelia wg Mateusza 11:28)

Jezus zaś rzekł do uczniów swoich: Zaprawdę powiadam wam, że bogacz z trudnością wejdzie do Królestwa Niebios. (Ewangelia wg Mateusza 19:23)

A jak postanowione jest ludziom raz umrzeć, a potem sąd (...) (List do Hebrajczyków 9:27)

Wszak i Mojżesz był wierny jako sługa w całym domu jego, aby świadczyć o tym, co miało być powiedziane, lecz Chrystus jako syn był ponad domem jego; a domem jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie ufność i chwalebną nadzieję. (List do Hebrajczyków 3:5-6)

Jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa, Pana, tak w Nim chodźcie (List do Kolosan 2:6)

Owego dnia poznacie, że jestem w Ojcu moim i wy we mnie, a Ja w was. (Ewangelia wg Jana 14:20)

Albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga, i że nie należycie też do siebie samych? (1 List do Koryntian 6:19)

A chcę, bracia, abyście dobrze wiedzieli, że ojcowie nasi wszyscy byli pod obłokiem i wszyscy przez morze przeszli. I wszyscy w Mojżesza ochrzczeni zostali w obłoku i w morzu (1 List do Koryntian 10:1-2)

Oto urodziłem się w przewinieniu I w grzechu poczęła mnie matka moja. (Psalm 51:7)

Albowiem jeśli przez upadek jednego człowieka śmierć zapanowała przez jednego, o ileż bardziej ci, którzy otrzymują obfitość łaski i daru usprawiedliwienia, królować będą w życiu przez jednego, Jezusa Chrystusa. (List do Rzymian 5:17)

My wiemy, że z Boga jesteśmy, a cały świat tkwi w złem. (1 List Jana 5:19)

Idźcie tedy i czyńcie uczniami wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (Ewangelia wg Mateusza 28:19)

(...) bo też w jednym Duchu wszyscy zostaliśmy ochrzczeni w jedno ciało (1 List do Koryntian 12:13)

Odpowiedział Jezus: Zaprawdę, zaprawdę, powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi z wody i z Ducha, nie może wejść do Królestwa Bożego. Co się narodziło z ciała, ciałem jest, a co się narodziło z Ducha, duchem jest. (Ewangelia wg Jana 3:5-6)

(...) aby otworzyć ich oczy, odwrócić od ciemności do światłości i od władzy szatana do Boga, aby dostąpili odpuszczenia grzechów i przez wiarę we mnie współudziału z uświęconymi. (Dzieje Apostolskie 26:18)

A czemu teraz, zwlekasz? Wstań, daj się ochrzcić i obmyj grzechy swoje, wezwawszy imienia jego. (Dzieje Apostolskie 22:16)

A gdy tak jechali drogą, przybyli nad jakąś wodę, a eunuch rzekł: Oto woda; cóż stoi na przeszkodzie, abym został ochrzczony? Filip zaś powiedział mu: Jeśli wierzysz z całego serca, możesz. A odpowiadając, rzekł: Wierzę, że Jezus Chrystus jest Synem Bożym (Dzieje Apostolskie 8:36)

Przeczytaj koniecznie: Grzesznicy w rękach rozgniewanego Boga

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: