Zgromadzeni do Imienia Jezusa

Pan Jezus Chrystus, Syn Boga Żywego, daje Swoim w Ewangelii Mateusza 18:20 cudowną obietnicę:

Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje (właściwie: do mojego imienia), tam jestem w pośrodku nich.

Czy Jego Imię, On Sam, jest rzeczywiście Najważniejszym w zgromadzeniach wszystkich chrześcijan?

Czy uznaje się Go jako Pana we wszystkich sytuacjach?

Niestety, wielekroć tak nie jest. Nie wystarczy bowiem napisać ten wiersz na budynku czy na kolumnie. Chodzi o to, by rzeczywiście zgromadzać się w Imieniu Jezusa w prawdzie (Jana 4:24).

Są chrześcijanie, którzy mają życzenie zgromadzać się jedynie do Imienia Jezusa.

Jacy są to ludzie?

Są to ludzie, którzy przyszli ze swymi grzechami do krzyża, ludzie którzy w Jezusie Chrystusie znaleźli odpuszczenie, pokój i życie wieczne. Są to ludzie, w których Duch Boży przez Słowo Boże wszczepił nowe życie - życie z Boga. Są to ludzie, w których Duch Boży przez Słowo Boże wszczepił nowe życie - życie z Boga. Są oni odrodzeni, są chrześcijanami nie tylko z nazwy.

Zaprawdę, zaprawdę powiadam ci, jeśli się kto nie narodzi na nowo, nie może ujrzeć Królestwa Bożego.

Jana 3:3

Dlaczego ci chrześcijanie nie posiadają żadnego szczególnego imienia?

Ponieważ specjalne nazywanie się jest w Piśmie Świętym bezwarunkowo zakazane.

Albowiem jeśli jeden mówi: Ja jestem Pawłowy, a drugi: Ja Apollosowy, to czyż cieleśni nie jesteście? Bo któż to jest Apollos? Albo któż to jest Paweł? Słudzy, dzięki którym uwierzyliście.

1 Koryntian 3:4

Czyż rozdzielony jest Chrystus?

1 Koryntian 1:13

... w Antiochii też nazwano po raz pierwszy chrześcijanami

Dzieje Apostolskie 11:26

Czy ci chrześcijanie są lepsi niż inni?

Nie, oni sami w sobie nie są lepsi. Mogą tylko sławić łaskę Bożą, która ich zbawiła, która ich zachowuje i przywraca im pokój Boży, jeśli stracili go z powodu grzechu. Wiedzą, że posiadają jeszcze w sobie "ciało", starą, niepoprawną, złą naturę i że z braku czujności mogą swego Pana znieważyć.

Cenią i miłują wszystkie prawdziwe dzieci Boże i wiedzą, że są z nimi połączeni jako członki Ciała Chrystusowego.

Jaką naukę mają ci chrześcijanie?

Jedynie naukę Słowa Bożego, Starego i Nowego Testamentu. A więc uznają tylko Biblię, Stary i Nowy Testament jako Słowo dane od Boga. To Słowo stanowi wyłącznie wytyczną w nauce i we wszelkich sprawach ich życia.

Całe Pismo, przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości.

2 Tymoteusza 3:16

Czego chcą ci chrześcijanie?

Posłuszni Słowu chcą pójść drogą wytyczoną w Słowie Bożym. To posłuszeństwo nakazuje odłączenie się od wszystkiego co oznacza świat:

Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi; bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością albo jakaż społeczność między światłością a ciemnością? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym?

2 Koryntian 6:14 - 15

Wyjdźmy więc do Niego (Jezusa) poza obóz, znosząc pohańbienie Jego

Hebrajczyków 13:13

Posłuszeństwo wobec Słowa Bożego powoduje, że ci chrześcijanie wychodzą z istniejących religijnych społeczności, kościołów i stowarzyszeń i zajmują stanowisko, które znajduje uznanie w Słowie Bożym.

Według Słowa Bożego istnieje tylko jeden prawdziwy Kościół, Zgromadzenie Boże, do którego należą wszyscy odrodzeni chrześcijanie.

... I wy jako kamienie żywe budujecie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa

1 Piotra 2:5

Bóg nienawidzi zmieszania światła z ciemnością. Wierzący w społeczności z niewierzącymi nie mogą uwielbiać Boga stosownie do Jego świętości. Dlatego wyjdźcie spośród nich i odłączcie się:

... i będę wam Ojcem, a wy będziecie mi synami i córkami, mówi Pan Wszechmogący.

2 Koryntian 6:17 - 18

Który grunt jest gruntem uznanym przez Boga?

O pierwszych chrześcijanach napisano:

I trwali w nauce apostolskiej, i we wspólnocie, w łamaniu chleba i w modlitwach.

Dzieje Apostolskie 2:42

Dalej czytamy:

Jedno jest Ciało i jeden Duch, jeden Pan, jedna wiara, jeden chrzest, jeden Bóg i Ojciec wszystkich.

Efezjan 4:4 - 6

Lecz Bóg tak ukształtował ciało, ... aby nie było w ciele rozdwojenia.

1 Koryntian 12:24 - 25

A proszę was, bracia, w imieniu Pana naszego, Jezusa Chrystusa, abyście wszyscy byli jednomyślni i aby nie było między wami rozłamów, lecz abyście byli zespoleni jednością myśli i jednością zdania.

1 Koryntian 1:10

Owe prawdy i upomnienia dały i dają wierzącym powód do smutku nad rozerwaniem w chrześcijaństwie. Należy zaniechać wyznawania poglądów, które w Piśmie nie znajdują swego uzasadnienia i

Powrócić do tego, co było od początku

1 Jana 2:24

Albowiem gruntu innego nikt nie może założyć, oprócz tego, który jest założony, którym jest Jezus Chrystus.

1 Koryntian 3:11

Co było na początku?

Zgromadzano się w Imieniu Jezusa, stosownie do Jego Słowa:

Albowiem gdzie są dwaj albo trzej zgromadzeni w imię moje (właściwie: do mojego imienia), tam jestem w pośrodku nich.

Mateusza 18:20

Co w ciągu stuleci ponad to powstało, jest niezgodne z Biblią, nie jest z Boga.

Chrześcijanie, którzy w wierze opierają się na powyższych obietnicach swego Pana, podczas swych zejść unikają wszelkich ludzkich ceremonii, wcześniej przygotowanych modlitw i kazań, oraz innych ludzkich rozporządzeń. Pragną poddawać się działalności i kierownictwu Ducha Bożego, a nie przekazywać kierownictwo człowiekowi.

A są różne dary łaski, lecz ten sam Duch, i różne są posługi, lecz ten sam Pan, i różne są sposoby działania, lecz ten sam Bóg, który działa wszystko we wszystkich.

1 Koryntian 12:4 - 6

Wszystko to zaś sprawia jeden i ten sam Duch, rozdzielając każdemu poszczególnie jak chce.

1 Koryntian 12:11

My, którzy czcimy Boga w duchu i chlubimy się w Chrystusie Jezusie, a w ciele ufności nie pokładamy.

Filipian 3:3

Czy takie zachowanie się nie powoduje nieładu?

Albowiem Bóg nie jest Bogiem nieporządku, ale pokoju. Jak we wszystkich zborach świętych.

1 Koryntian 14:33

Bóg nie jest Bogiem nieporządku, więc posłuszeństwo Jego Słowu nie może prowadzić do nieporządku. Natomiast nie ma większego nieporządku w oczach Bożych, jak gdy człowiek zastępuje porządek Boży, który jest doskonały, przez ludzkie rozporządzenia:

Dlatego zamysł ciała jest wrogi Bogu; nie poddaje się bowiem.

Rzymian 8:7

Gdzie wierzący czekają na swego Pana, gdzie są świadomi swej słabości i poddają się kierownictwu Ducha Świętego, tam doświadczą, jak wierny jest Bóg Swym obietnicom; doznają: "... tam jestem pośrodku nich".

Czy ci chrześcijanie, wyrzekłszy się wszelkiego wyznania, nie stanowią nowego stronnictwa?

"Powróciwszy do tego co było na początku", tacy chrześcijanie nie tworzą nowej sekty, gdyż Słowo Boże nie jest fundamentem jakiejś sekty, lecz Kościoła Jezusa Chrystusa, który składa się z wszystkich prawdziwych dzieci Bożych. Przeciwnie, wierzący w danej miejscowości dają wyraz przynależności do jednolitego, poddanego Chrystusowi Kościoła. Lecz ta jedność praktycznie może być tylko realizowana na podłożu posłuszeństwa, a więc odłączenia od wszelkich ludzkich i religijnych organizacji i rozporządzeń.

Wyjdźmy więc poza obóz, znosząc pohańbienie Jego.

Hebrajczyków 13:13

Jeśli masz chęć pójść drogą posłuszeństwa, wyznaczoną przez Boga w Jego niezawodnym Słowie, wtedy postępuj jak ci chrześcijanie w Berei:

Przyjęli oni Słowo z całą gotowością i codziennie badali Pisma, czy tak się rzeczy mają.

Dzieje Apostolskie 17:11

Gdzie chce Cię Bóg widzieć w tym świecie?

Niech to doniosłe zagadnienie stanie się przedmiotem modlitwy, a Bóg objawi ci Swoją wolę. Jednak są dwa warunki:

Szczerość i posłuszeństwo wobec Boga i Jego Słowa.

Jak można zostać członkiem?

Pismo Święte nie mówi o członkostwie w pewnej denominacji. Wszystkie prawdziwe dzieci Boże są członkami jednego Ciała:

... bo jesteśmy członkami jedni drugich.

Efezjanie 4:25

Gdyż członkami ciała jego jesteśmy.

Efezjan 5:30

Jak bowiem w jednym ciele wiele mamy członków, a nie wszystkie członki tę samą czynność wykonują, tak my wszyscy jesteśmy jednym ciałem w Chrystusie, a z osobna jesteśmy członkami jedni drugich.

Rzymian 12:4 - 5

Albowiem jako ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, są jednym ciałem, tak i Chrystus.

Albowiem przez jednego Ducha my wszyscy w jedno Ciało zostaliśmy ochrzczeni, i wszyscy zostaliśmy napojeni jednym Duchem.

Albowiem ciało nie jest jednym członkiem, ale wieloma ..., ale teraz Bóg ułożył członki, każdy z nich z osobna w ciele, jako chciał ... i jeśli jeden członek jest uczczony, radują się z nim wszystkie członki.

Lecz wy jesteście Ciałem Chrystusowym i poszczególnie członkami.

1 Koryntian 12:12-14.26.27

Wytrwanie

Wytrwajmy, jak niegdyś pierwsi chrześcijanie:

I trwali w nauce apostolskiej ...

Dzieje Apostolskie 2:42

Obecność Pana jest obiecana tam , gdzie dwoje lub troje pociągnięci przez Jego Imię są zgromadzeni. Oni przychodzą tu ze względu na Imię Pana. Ich miłość do Pana wiedzie ich tam i w tym miejscu spotykają Go naprawdę. Nie obowiązek, nie sympatia do jednej lub więcej osób, nie tradycja, nie religijne przyzwyczajenie prowadzi ich na to miejsce, lecz jedynie Imię Pana Jezusa.

Wymienione powyżej czynniki niejednokrotnie decydują o należeniu wielu chrześcijan do jakiejś społeczności lub zgromadzenia.

Czy zgromadzasz się w Imieniu Jezusa?

 

 

 

 

 

 

 

Czytaj Biblię - Słowo Boże

Pan Jezus jest Wiecznym Synem Bożym. On przyszedł jako prawdziwy człowiek "...Bóg objawiony w ciele." On zszedł z nieba, aby wykonać dzieło zbawienia. Zgubiony grzesznik może być uratowany - ty i ja. Kto wiedząc o tym fakcie zlekceważy go, temu nie można pomóc w żaden sposób. Lepiej by było takiej osobie, gdyby się nigdy nie urodziła. Chrystus nie był założycielem religii. Rzeczywiste, biblijne chrześcijaństwo nie jest ludzkim wymysłem, nie jest religią obok wielu innych. Pan Jezus objawił nam żywego Boga. On mógł powiedzieć: "Kto mnie widzi, widzi Ojca". (Jan 14,9) On mógł powiedzieć: "Jam jest prawda". (Jan 14,6) Czy Mahomet nakarmił 5 chlebami i 2 rybami 5000 mężów? Czy Budda uzdrawiał ślepych, Konfucjusz wskrzeszał z martwych? Oni wszyscy zostali złożeni w grobie tak, jak każdy śmiertelnik. Tylko jeden zmartwychwstał, Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel Świata! On mógł o sobie powiedzieć: "Jam jest zmartwychwstanie i życie". Czy ktoś kiedykolwiek odważył się tak o sobie powiedzieć? Jezus rzekł do Piłata: "Ja się narodziłem i na to przyszedłem na świat, aby dać świadectwo prawdzie. Każdy kto jest z prawdy, słucha głosu mego" (Jan 18, 37). Czy Ty słuchasz Jego głosu? On chce Tobie dać prawdziwy pokój, wieczną radość i mieszkanie w domu Ojca. Ugnij się przed Nim, wyznaj swoje grzechy i uwierz, że On także dla Ciebie spełnił dzieło wykupienia. "Kto wierzy w Syna ma żywot wieczny" (Jan 3,36)

Zapoznaj się dokładniej z Bożym Prostym Planem Zbawienia. A jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, lub pragnienie aby rozpocząć regularne studium Pisma Świętego, albo otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas:

CMS - Chrześcijańska Misja; skrytka pocztowa nr 328; PL 50 - 950 Wrocław 2; Polska.

POWRÓT NA STRONĘ GŁÓWNĄ

EMAIL

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CMS Chrześcijańska Misja

skrytka pocztowa 328

50-950 Wrocław 2

Jeżeli potrzebujesz duchowej pomocy w poznawaniu Słowa Bożego, skontaktuj się z nami: CMS Chrześcijańska Misja; skrytka pocztowa 328; 50-950 Wrocław 2, mat18_20@wr.onet.pl

 

Strona Główna

Czytaj Biblię - Słowo Boże!