Chrześcijańska Misja dla Studentów

koniecznie przeczytaj: Jakim było Twoje życie!

 Tylko w Panu Jezusie Chrystusie

jest ratunek od należnej ci kary piekła wiecznego!
 

Jeśli chcesz otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, lub odpowiedź na nurtujące Cię duchowe pytania - pisz do: 
CMS Chrześcijańska Misja; skrytka pocztowa 328; 50-950 Wrocław 2; Polska;
lub "zaemailuj"

TYLKO PISMO ŚWIĘTE

TYLKO PRZEZ ŁASKĘ

TYLKO PRZEZ WIARĘ

TYLKO W CHRYSTUSIE 

TYLKO BOGU NALEŻY SIĘ CHWAŁA

Zapraszamy Cię do uważnej lektury kilku artykułów:

 Nie mam czasu

 Co mam czynić aby być uratowanym?

 Coś tu nie gra!!! 

 Czego uczy mnie Biblia Święta?

 Raz zbawiony - na ZAWSZE ZBAWIONY!

 Zgromadzeni do Imienia Pana Jezusa

 Bóg Jest Miłosierny

 Mój ZASTĘPCA

 Jedyna droga do życia

 Czy Niebo będzie twoim Domem?

 Rzymska droga

 Wieczne bezpieczeństwo przez krew

 Czy sprzedajesz swoją duszę?

 Spójrz i zacznij żyć!!

 Kiedyś będziesz musiał spotkać się z BOGIEM...

 Zaproszenie dla CIEBIE

 Błogosławionaś ty między niewiastami

 Prawdziwa Boża Łaska

 Rozkaz Pana i argumenty szatana

 Doskonałość Ofiary CHRYSTUSA

 Czy Jezus Jest twoim Panem?

Czytaj Biblię - Słowo Boże

Zapoznaj się dokładniej z Bożym Prostym Planem Zbawienia. A jeżeli będziesz miał jakiekolwiek pytania, lub pragnienie aby rozpocząć regularne studium Pisma Świętego, albo otrzymać bezpłatnie Nowy Testament Pana Jezusa Chrystusa, napisz do nas:

CMS - Chrześcijańska Misja; 

skrytka pocztowa nr 328; 

PL 50 - 950 Wrocław 2; Polska.

Jeśli lubisz rozdawać traktaty z ewangelią łaski Bożej zajrzyj tu:

Takim było Twoje życie!

Kim jesteśmy i w co wierzymy?

Zgromadzamy się jako Chrześcijanie, w prostocie tylko do imienia naszego Pana Jezusa Chrystusa, i nie mamy żadnych denominacyjnych powiązań (1 Koryntian 1:9-10).

Jesteśmy znani jako "bracia", imię jakiego używał dla nas Sam Pan Jezus (Ew. Łukasza 8:21, Hebrajczyków 2:11-12).

Wierzymy, że Biblia jest natchnionym Słowem Bożym (2 Tymoteusza 3:16) w którym On Objawił Siebie i Swoje zamysły - swoim stworzeniom (Hebrajczyków 4:12-13).

Wierzymy że każdy potrzebuje Zbawiciela, i że Biblia przedstawia Tego Zbawiciela, Pana Jezusa Chrystusa, Który dokonał doskonałego przebłagania za nasze grzechy na krzyżu Golgoty (Rzymian 3:23, Dzieje Ap. 13:38-39, 1 List Jana 5:12-13). Ponadto, wierzymy, że wszyscy którzy przyjmą poselstwo Ewangelii są "narodzonymi na nowo" (1 List Piotra 1:23), zapieczętowanymi przez Ducha Świętego (Efezjan 1:13), członkami Ciała Chrystusowego (1 Koryntian 12:12-13).

Wierzymy, w ponowne przyjście Pana Jezusa Chrystusa, po Jego Oblubienicę, czyli Zgromadzenie. Jego Powrót może nastąpić w każdej chwili (1 Tesaloniczan 4:13-18, Efezjan 5:25-27). Oczekując tej błogosławionej nadziei (Tytusa 2:13), także wierzymy, że największą potrzebą każdego człowieka i całego świata jest powrót do nauki Słowa Bożego, przez którą jedynie jest możliwe duchowe przebudzenie (Hebrajczyków 4:12).

Głosimy Chrystusa Ukrzyżowanego za nasze grzechy, Wzbudzonego dla naszego usprawiedliwienia i Powracającego ponownie w celu zabrania Jego Zgromadzenia (Kościoła) do domu Ojca (1 Koryntian 15:3, Rzymian 4:25, 1 Tesaloniczan 4:13-17, Ew. Jana 14:1-3, Hebrajczyków 9:24-28).

Ci więc, którzy przyjęli Słowo Jego, zostali ochrzczeni ... i trwali w nauce apostolskiej i w społeczności, w łamaniu chleba i w modlitwach. ... Pan zaś codziennie przydawał zborowi tych, którzy mieli być zbawieni. (Dzieje Ap. 2:41-47)