Pytanie jakie nie pasuje wszetecznicy:

 

DO KOGO NALEŻYSZ?

 

Być może w pierwszej chwili na tak postawione pytanie odpowiesz: "Jestem katolikiem" lub "Jestem adwentystą" lub "jestem członkiem organizacji Świadków Jehowy" lub wreszcie: "nigdzie nie należę". Lecz pragnąłbym abyś jeszcze raz przeczytał to pytanie i odpowiedział na nie po uważnym przestudiowaniu kilku fragmentów Słowa Bożego, zaczerpniętych z katolickiej Biblii Tysiąclecia.

Zanim do tego przystąpisz, zastanów się przez chwilę nad sensem pytania. Nie chodzi w nim o to, do jakiego kościoła uczęszczasz lub do jakiej organizacji religijnej należysz. Celem jego jest uświadomienie Ci, kto jest Panem twego życia, co to dla Ciebie oznacza, a w konsekwencji, jaki będzie twój los w wieczności.

Do kogo, według Biblii, musisz należeć, komu wierzyć, w kim złożyć swą ufność, aby mieć życie wieczne?

Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży (Jan 3,36)

Fragment ten wskazuje jednoznacznie, że decydujący jest nie stosunek do kościoła, ale do JEZUSA CHRYSTUSA – SYNA BOŻEGO, który na drzewie krzyża poniósł śmierć za grzechy wszystkich ludzi, także za twoje grzechy. To Chrystus zbawia, natomiast słowo "kościół" nie jest tu w ogóle wymienione.

Wiedząc, że te dwa pojęcia nie są równoznaczne, zadaj sobie pytanie:

Do kogo należę?

Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna Swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne (Jan 3,16).

Ponownie nie znajdujemy tu ani słowa na temat kościoła. Biblia raz jeszcze mówi tu o Jezusie i Jego wspaniałym, zbawczym dziele. Sam PAN JEZUS CHRYSTUS powiada w tym fragmencie, że wszyscy, którzy Mu zaufają, będą mieli życie wieczne, że nie jest to tylko przypuszczeniem lub mrzonką, ale radosną i błogosławioną pewnością. Czy masz tu tę pewność? Żaden kościół nie jest w stanie Ci jej dać. Ta pewność jest jedynie w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE. Czy Mu zaufałeś? Czy przyjąłeś Go do swego życia i swego serca jako swojego osobistego Zbawiciela? Czy należysz do NIEGO?

Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przeze mnie (Jan 14,6).

Raz jeszcze padły tutaj słowa samego JEZUSA. Zauważ, że nie powiedział on: "Kościół jest drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej jak tylko przez Kościół." Nie, przyjacielu. JEZUS powiedział: Ja jestem drogą. PAN JEZUS CHRYSTUS jest jedyną drogą do Boga.

Być może, zadasz teraz sobie pytanie: "A jeżeli pójdę inną drogą?" A jeżeli nadal będę uważał, że przynależność do jakiego kościoła automatycznie da mi zbawienie? Co stanie się wówczas?"

Wróćmy raz jeszcze do cytowanego już fragmentu Ewangelii według Jana 3,36 który mówi: "Kto wierzy w Syna, ma życie wieczne; kto zaś nie wierzy Synowi, nie ujrzy życia, lecz grozi mu gniew Boży. Biblia, ustami Jana Chrzciciela, stawia tę kwestię, w przerażająco jaskrawym świetle. Kto nie przyjmie JEZUSA CHRYSTUSA jako swego osobistego i Jednego PANA, BOGA i ZBAWICIELA, kto nie odda się Mu i zaufa komukolwiek lub czemukolwiek innemu, nie ujrzy życia wiecznego w społeczności z Bogiem, lecz podlegać będzie gniewowi Bożemu.

Zastanów się nad tymi słowami. Są one jednoznaczne, a ich waga jest wielka. Twoja przyszłość w wieczności zależy od tego, jak ty sam ustosunkujesz się do PANA JEZUSA CHRYSTUSA i Jego zbawczego dzieła. Czy przyjmiesz Go do swojego serca jako Zbawiciela i Pana, czy też poprzestaniesz, na nic nie dającej przynależności do organizacji kościelnej? Wiesz już, że Biblia dzieli ludzi na zbawionych i potępionych, zaś zbawienie jest tylko i wyłącznie w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE.

– Do której grupy należysz?

I nie ma w nikim innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz. Ap. 4,12). Te autorytatywne słowa zostały wypowiedziane przez apostoła Piotra. Mówi on nam, że zbawienie jest w Chrystusie i w nikim innym, ani w niczym innym. Ani katolicyzm, ani protestantyzm, ani ksiądz, ani pastor, ani papież, ani Maria, ani święci nie mogą dać nikomu zbawienia, albowiem nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni. Zbawienie, jak stwierdził tu Piotr, jest w PANU JEZUSIE CHRYSTUSIE i tylko w Nim. Dlaczegóż więc nie zwrócić się do Niego?

Zapytasz, jak to uczynić. Oto kilka wskazówek, które daje nam Biblia:

1. Uświadom sobie, że jesteś grzesznikiem, który za swoje grzechy i winy popełnione przeciw Bogu zasługuje na wieczne potępienie, i dlatego potrzebującym zbawienia (uratowania od wiecznej kary). Zbawienia tego nie możesz osiągnąć przez swoje uczynki.

Choćby ktoś przestrzegał całego Prawa, a przestąpiłby jedno tylko przykazanie, ponosi winę za wszystkie (Jakuba 2,10). Albowiem zapłatą za grzech jest śmierć (Rzym 6,23).

2. Wiedz, że Bóg dał swego Syna, by umarł za twoje grzechy, w zamian za Ciebie.

Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy jeszcze byli grzesznikami (Rzym 5,8).

3. Przyznaj się Bogu do tego, że jesteś grzesznikiem zasługującym na gniew, i upamiętaj się.

Wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej (Rzym 3,23).

4. Przyjdź w modlitwie do PANA JEZUSA CHRYSTUSA i zaproś go do serca jako osobistego i Jedynego PANA, BOGA i ZBAWICIELA, a otrzymasz odpuszczenie swoich grzechów i życie wieczne.

Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: kto słucha słowa mego i wierzy w Tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie idzie na sąd, lecz przeszedł ze śmierci do życia (Jan 5,24).

5. Podziękuj Bogu za otrzymane z Jego łaski zbawienie.

Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę, a to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił. Jesteśmy bowiem Jego dziełem, stworzeni w Chrystusie Jezusie dla dobrych uczynków, które Bóg z góry przygotował, abyśmy je pełnili (Efez 2,8-10).

Zbawił nas, nie ze względu na sprawiedliwe uczynki, jakie spełniliśmy, lecz z miłosierdzia swego (Tytusa 3,5).

A jednak przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia (Gal 2,16).

Ten kto ma Syna, ma życie, a kto nie ma Syna Bożego, nie ma też i życia (1 Jana 5,12). Tym razem apostoł Jan stwierdza, że zbawienie jest nie w kościele, lecz w Chrystusie i że jest ono udziałem tylko ludzi będących własnością PANA JEZUSA CHRYSTUSA.

Teraz gdy doszedłeś do końca niniejszych rozważań, odpowiedz na przewijające się w nich ciągle pytanie.

Bóg chce, abyś był świadomy tej odpowiedzi i jej konsekwencji.

DO KOGO NALEŻYSZ?

Wszelkie prośby, pytania i uwagi proszę kierować przez email: mat18_20@wr.onet.pl lub pocztą tradycyjną (uwaga adres "grzecznościowy"!):

Maranatha, skrytka pocztowa nr 328; (dla Jacka i Gosi); PL - 50 - 950 WROCŁAW 2, POLAND

Adres do korespondencji pocztą "tradycyjną" udostępnili nam wierzący z CMS - poniżej jest ich reklama. Dziękujemy!

Reklama:

Pragniemy zaproponować Wam lekturę świadectwa nawrócenia dr Alberto Riverry - byłego rzymskokatolickiego (jezuickiego) księdza. Przed nawróceniem Alberto pracował nad rozbijaniem społeczności chrześcijan w Hiszpanii i krajach Ameryki Łacińskiej. Jeżeli Przyślecie nam swój adres, imię i nazwisko - to chętnie bezpłatnie prześlemy Wam jeden egzemplarz (oferta ważna tylko do wyczerpania zapasów). Jeśli Pragniecie otrzymać tę publikację proszę "kliknąć" na poniższy obrazek: