4. ,SAKRAMENTY" -

"symbole czy ,nośniki łaski"?

,Życie katolika jest ponadnaturalnym życiem wiary podsycanym przez łaskę Bożą, której dostępuje przez modlitwę i sakramenty. Sakramenty są to ,nośniki łaski" ustanowione przez Boga, które odpowiednio do duchowych skłonności tego, który je przyjmuje, inicjują i pomnażają łaskę w jego duchowym życiu. "(13)
Sakramenty (łac. sacramentum = ,rzecz święta") w ujęciu kościoła rzymskokatolickiego to ,święte czynności i słowa", za których pośrednictwem udzielana jest Boża łaska. W rozumieniu nauki rzymskokatolickiej nie chodzi tutaj o symbole lub znaki, lecz o zbawienne nośniki laski, które są konieczne do zbawienia.
 
,Kto twierdzi, że nie wszystkie sakramenty nowego przymierza zostały ustanowione przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, albo że jest ich mniej lub więcej niż siedem, a mianowicie: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo, małżeństwo, albo że któryś z wymienionych siedmiu nie jest sakramentem, niech będzie wyłączony. Kto twierdzi, że sakramenty nowego przymierza nie są konieczne do zbawienia, lecz że są niepotrzebne i że ludzie mogą być usprawiedliwieni tylko z łaski, bez sakramentów, nawet ich nie pragnąc (naturalnie, dla indywidualnej osoby nie są potrzebne wszystkie sakramenty), niech będzie wyłączony."
 
(Sobór w Trydencie, 1547)
 ,Znaczenie sakramentów dla sprawy zbawienia jest tego rodzaju, że są one do zbawienia konieczne. One nie są zbędne, nie są też jeszcze jedną uroczystą dekoracją lub tylko przyznaniem się do braterskiej wspólnoty. Stanowcze chrześcijaństwo cechuje pokuta i regularne przyjmowanie eucharystii. Praktykowanie sakramentów nie jest jedynym, ale jest istotnym kryterium poważnie pojmowanego życia chrześcijanina."
 
(Katolicki katechizm dla dorosłych, 1985)


Udzielanie sakramentów uzasadnia się: l Kor. 4,1 i l Kor. 11,34.

 
,Kościół święty, matka nasza, jest świadomy swoich uprawnień w sprawie udzielania sakramentów."
(Sobór w Trydencie, 1562)


Kościół rzymskokatolicki ustanowił siedem sakramentów:

1. Chrzest - ,sakrament ponownego narodzenia się".

2. Bierzmowanie - ,sakrament dojrzałości i zapieczętowania Duchem Świętym".

3. Eucharystia - ,sakrament zjednoczenia z Chrystusem".

4. Pokuta - ,sakrament odpuszczenia grzechów".

5. Ostatnie namaszczenie - ,sakrament służący wzmocnieniu i pokrzepieniu duszy".

6. Kapłaństwo - ,sakrament kontynuacji urzędu Chrystusa jako kapłana i pośrednika".

7. Małżeństwo - ,sakrament łaski dla rozmnażania ludu Bożego".

Pierwsze pięć sakramentów zostało ustanowionych w celu duchowego doskonalenia się każdego człowieka, dwa ostatnie dla kierowania kościołem i rozmnażania ludu Bożego.

Trzy sakramenty: chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo odciskają na duszy ,niezniszczalne znamię pozwalające odróżnić ją od innych". Dlatego tych sakramentów jednej osobie udziela się tylko jeden raz.

Poza tym kościół rzymskokatolicki uczy, że wszystkie siedem sakramentów zostało ustanowionych przez samego Jezusa Chrystusa.

Podsumowanie

Kościół rzymskokatolicki uczy, że:

* sakramenty zostały ustanowione przez samego Jezusa Chrystusa,

* kościół jest upoważniony do zarządzania sakramentami,

* są one konieczne do zbawienia,

* są nośnikami łaski, pośredniczą przy jej udzielaniu,

* z pewnym wyjątkiem sakramentów mogą udzielać tylko biskupi lub konsekrowani kapłani.

Stanowisko reformatorów

Reformatorzy uznali tylko dwa z siedmiu sakramentów, a mianowicie chrzest i wieczerzę Pańską (Luter dodatkowo utrzymywał, że pokuta też jest sakramentem). Rozbieżne były poglądy reformatorów w sprawie znaczenia sakramentów jako symboli lub nośników łaski. W tej sprawie doszło nawet do znanego sporu Lutra z Zwinglim. Różne odłamy protestantyzmu do dziś nie mają jednego zdania w sprawie znaczenia chrztu i wieczerzy Pańskiej.

Czego o ,sakramentach" uczy Biblia?

Pan Jezus nakazał uczniom, aby zachowywali dwie widoczne, symboliczne czynności: chrzest i wieczerzę Pańską. Nie nakazywał bierzmowania, święceń kapłańskich i ostatniego namaszczenia, a o pokucie i małżeństwie nie mówił jako o nośnikach łaski w znaczeniu, jakie im nadaje nauka kościoła rzymskokatolickiego. W związku z tym naukę o siedmiu sakramentach musimy potraktować jak niebiblijną.

Rozwijając ten temat, w dalszych rozważaniach postaram się dać biblijną ocenę sakramentów.

Czy w Nowym Testamencie mówi się o ,nośnikach łaski", które pośredniczą przy jej udzielaniu?

Nowy Testament mówi nam tylko o jednym pośredniku, a jest nim nasz Pan Jezus Chrystus.

,Albowiem jeden jest Bóg, jeden jest też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus, który siebie samego złożył jako okup za wszystkich", (l Tym. 2,5-6; Hebr. 4,16;Rzym. 3,25; 6,23)

Jeżeli z łamania chleba robi się coś innego niż pamiątkę wieczerzy i społeczności Pana z uczniami, gdzie chleb i wino mają przypominać o cierpieniach i ofierze naszego Pana, nie jest to niczym innym jak tylko zabobonem.

Jeżeli chrzest uważa się za coś innego niż publiczne wyznanie wiary, odejścia od dawnego życia i nowego stosunku do Chrystusa i świata, oznacza to odstępstwo od Biblii i krzewienie tajemnych i magicznych nauk i praktyk.

Nośnikiem laski jest raczej Słowo Boże, które przez Ducha Świętego daje nam światło i życie.

,Bo Słowo Boże jest żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny, przenikające aż do rozdzielenia duszy i ducha, stawów i szpiku, zdolne osądzić zamiary i myśli serca" (Hebr. 4,12).

,Jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa", (IPiotra 1,23).

,Duch ożywia, ciało nic nie pomaga. Słowa, które powiedziałem do was, są duchem i żywotem" (Jan 6,63),

Tylko wiara w Chrystusa usprawiedliwia i daje zbawienie. Nigdzie o tym nie czytamy, że jakieś substancje lub materialne przedmioty są nośnikami laski oraz że laska i dary duchowe są przekazywane przez ludzi poprzez obrządki i ceremonie.

Następny rozdział