3. KOŚCIÓŁ -

"matka" czy ,oblubienica"?

Rzymskokatolicka nauka o kościele jest ściśle powiązana z nauką o chrzcie. Najpierw chciałbym jednak przytoczyć to, co dokumenty soborowe mówią o kościele.

Na początku trzeba powiedzieć, że kościół rzymskokatolicki zawsze wyraźnie uczył, że jest tylko jeden kościół Jezusa Chrystusa.

,Wiara przekonuje nas o tym, że jest tylko jeden święty, katolicki i apostolski kościół."
 
(Bulla papieża Bonifacego VIII, 1302)
,Ten kościół powołał sam Jezus, sprawca i dokończyciel naszej wiary. On nabył go swoją krwią i od wieków umiłował jako swoją jedyną, wybraną oblubienicę. On nakazał apostołom i ich następcom, aby nauczali i zarządzali kościołem nieprzerwanie aż do skończenia świata, a kościół, aby był narodem świętym, przyjemnym Bogu, gorliwym w dobrych uczynkach."
 
(l Sobór Watykański, 1870)
,Kościół ten jest prawdziwie obecny we wszystkich legalnych, miejscowych społecznościach wiernych, które razem ze swoim pasterzem same są kościołem. Każda społeczność na swoim miejscu, w Duchu Świętym jest powołanym przez Boga nowym ludem."
(2 Sobór Watykański, 1964)


Powyższe twierdzenia są wprawdzie wyjęte z kontekstu, ale mówią wyraźnie o tym, że kościół rzymskokatolicki dobrze zrozumiał tę prawdę biblijną i trzymał się jej mocno, podczas gdy wiele kościołów protestanckich i wolnych w praktycznym postępowaniu zaprzeczało, że jest tylko jeden kościół, na który składają się lokalne społeczności wierzących. Kościół katolicki konsekwentnie potępiał wszelkie rozłamy i podziały, podczas gdy wolne i narodowe kościoły uważają, że to Bóg chciał i spowodował powstanie owej ,barwnej różnorodności" denominacji i zborów.

Takie przeświadczenie prowadzi do tego, że kościół rzymskokatolicki krytycznie obserwuje lub odrzuca wszelkie dążenia do jedności nie mające na celu ponownego połączenia ,braci oddzielonych" z ,matką kościołem". Dlatego kościół katolicki nigdy oficjalnie nie będzie współpracował z Aliansem Ewangelicznym i do dziś nie jest członkiem ekumenii.

Jeżeli zapytamy, kto należy do tego jedynego kościoła, to wtedy wychodzi na jaw fatalny błąd kościoła rzymskokatolickiego. Jego odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna:

 
,Do jedności kościoła, tajemnicy ciała Chrystusowego, Pan Jezus doprowadził poprzez ustanowienie świętej kąpieli odrodzenia i odnowy. Ludzie, wielokroć podzieleni między sobą, a przede wszystkim będący w grzechu, ale przez tę kąpiel oczyszczeni od wszelkiej skazy i nieczystości, stają się członkami ciała, którego głową jest Chrystus, połączeni wiarą, nadzieją i miłością, ożywieni jego Duchem i obficie ubogaceni darami jego łaski."
(l Sobór Watykański, 1870)


 ,Rzeczywistymi członkami kościoła są tylko ci, którzy przyjęli kopie! odrodzenia, wyznają prawdziwą wiarę, nie oddzielili się dobrowolnie od ciała Chrystusowego ściągając na siebie przekleństwo ani za poważne wykroczenie nie zostali wyłączeni przez prawowitą zwierzchność kościelną."

(Pismo okólne Piusa XII)
,Jedynie Chrystus jest pośrednikiem i drogą do zbawienia. On jest obecny w swoim ciele, w kościele, i wyraźnie podkreślając, że wiara i chrzest są do zbawienia niezbędne (Mar. 16,16; Jan 3,5), jednocześnie potwierdził istnienie kościoła, do którego drzwiami wejściowymi jest chrzest."
 
(2 Sobór Watykański, 1964)


A więc według nauki kościoła rzymskokatolickiego ,kąpielą odrodzenia" jest chrzest, a nie nawrócenie się, kiedy człowiek rodzi się na nowo przez wodę (Słowo Boże) i Ducha (Duch Święty) (Jan 3,5):
 

,Chrzest Święty zajmuje pierwsze miejsce wśród sakramentów. On jest bramą do życia duchowego, gdyż przez chrzest stajemy się członkami Chrystusa i jesteśmy włączeni w ciało kościoła."
(Sobór we Florencji, 1439)


Dalej kościół rzymskokatolicki uczy, że poza nim nie ma zbawienia, to znaczy, że warunkiem zbawienia jest członkostwo w nim.

 
,Święty kościół rzymski, założony słowem naszego Pana i Zbawiciela, niezłomnie wierzy, wyznaje i oznajmia, że uczestnikiem życia wiecznego nie może być nikt spoza kościoła katolickiego, ani poganin, ani Żyd, ani niewierzący, ani odłączony od jedności kościoła. Przeznaczeniem takich jest ogień wieczny, zgotowany diabłu i aniołom jego, jeżeli przed śmiercią nie dołączą do kościoła."
(Sobór we Florencji, 1442)
 ,Taki jest prawdziwy kościół Chrystusa. Przeto oświadczamy: ta wszystkim widoczna społeczność jest właśnie tym kościołem Bożego zwiastowania i miłosierdzia, obwarowanym wieloma przywilejami, przez Chrystusa wywyższonym i przyozdobionym. Przez swój ściśle określony ustrój kościół jest tak obwarowany i odgrodzony, że nie może być nazwana częścią kościoła lub członkiem kościoła żadna społeczność oddzielona od jedności wiary i uczestnictwa w tym ciele."
(l Sobór Watykański, 1870)
 ,Przeto nie mogą być uratowani ludzie, którzy wiedząc, że zbawienie jest tylko w kościele katolickim, jak to Bóg postanowił przez Chrystusa, nie przystępują do niego lub w nim nie trwają."
(2 Sobór Watykański, 1964)


Ostatni cytat mówi wyraźnie, że również 2 Sobór Watykański nic nie zmienił w tej nauce, chociaż nieco przyjaźniej wyciąga rękę ,w stronę braci odłączonych".
 

,Duch budzi tęsknotę i wolę czynu we wszystkich uczniach Jezusa, aby wszyscy zjednoczyli się w pokoju tak, jak Chrystus nakazał, jako jedno stado pod jednym pasterzem. Kościół matka nieprzerwanie i z nadzieją modli się i dąży do tego, aby tę jedność osiągnąć, napominając swoich synów do oczyszczenia i odnowy tak, aby znamię Chrystusa zajaśniało jeszcze wyraźniej na obliczu kościoła".


A więc, mimo wszystkich objawów sympatii, cel jest tylko jeden:

sprowadzić ,oddzielonych braci" do jednego kościoła (rzymskokatolickiego) i jednego pasterza (papieża). Dla wszystkich, którzy świadomie trwają w oddzieleniu od kościoła rzymskokatolickiego, według nauki tego kościoła, nie ma zbawienia.

Podsumowanie

Kościół rzymskokatolicki uczy:

* na ziemi jest tylko jeden kościół (i jest nim kościół rzymskokatolicki), rządzony przez jednego pasterza (papieża),

* tylko przez chrzest, który jest ,kąpielą odrodzenia", człowiek staje się członkiem kościoła i dziedzicem nieba,

* członkostwo kościoła rzymskokatolickiego jest warunkiem zbawienia, a oddzieleni od niego skazani są na piekło.

Te podstawowe błędne doktryny doprowadzą moim zdaniem do tego, że kościół rzymskokatolicki stanie się tym tworem, o którym w Objawieniu Świętego Jana mówi się jako o ,Babilonie, matce wsze-tecznic i obrzydliwości ziemi". Po pochwyceniu oblubienicy Chrystusowej ten kościół będzie reprezentował chrześcijaństwo i wiele znaków wskazuje na to, że wielkie narodowe kościoły, a także wiele wolnych kościołów, powróci na łono ,kościoła matki". Proszę czytelnika, aby uważnie śledził w wymienionych kościołach ewolucję dążeń do jedności. Przy budowie mostu do Rzymu najprawdopodobniej współpracować będą ekumenia i ruch charyzmatyczny.

Dla mnie nie ma cienia wątpliwości, że kościół rzymskokatolicki utożsamia się z ,wszetecznicą Babilonem". Treść 17 i 18 rozdziału Objawienia tak wyraźnie wskazuje na kościół rzymskokatolicki, że chcąc nadać określeniu ,Babilon" inne znaczenie, trzeba by pogwałcić tekst biblijny.

Co oznacza słowo ,Babilon"?

1. Słowo ,Babilon" oznacza ,zamieszanie" lub ,Boże wrota" (według A. Meistera: Leksykon Nazw Biblijnych).

2. Jest on nazwany ,wielka wszetecznicą" i ,matką wszetecznic" (Obj. 17,15). Wszeteczeństwo jest w wielu miejscach Biblii symbolem pomieszania tego, co prawe, z pogaństwem lub światem.

3. Wszetecznicą jest ,wielkie miasto" (w. 18). Nie ma innej wielkiej religijnej społeczności, której imię byłoby związane z wielkim miastem (Rzymem).

4. Wszetecznicą siedzi na zwierzęciu, które ma siedem gtów i dziesięć rogów (porównaj 17,3 z 17,9-14). Według mojego przekonania zwierzę to przedstawia zjednoczoną, wrogą Bogu Europę czasu ostatniego. Być może kościół rzymskokatolicki będzie miał wpływową pozycję w ,Państwie rzymskim". Każdy u-waźny obserwator może już teraz zauważyć rosnący wpływ Rzymu i papieża na światową politykę.

5. Wszetecznicą jest przyodziana w purpurę i szkarłat i przyozdobiona złotem, drogimi kamieniami i perłami (18,11-16). Aluzja do niezmiernego materialnego bogactwa Watykanu.

6. Wszetecznicą jest ,pijana krwią świętych" (17,6 i 18,24). Należy zapoznać się z historią czasów przed reformacją, historią reformacji, kontrreformacji i prześladowań hugenotów, ażeby móc wyobrazić sobie winę za ogrom strasznych morderstw ciążącą na tym kościele.

7. Wszetecznicą rozsiada się na siedmiu pagórkach (w. 9). Rzym jest nazywany ,miastem siedmiu wzgórz".

8. Babilon stał się siedliskiem demonów i duchów nieczystych (18.2-3). Tu jest mowa o okultystycznych naukach i praktykach kościoła rzymskokatolickiego (nauka o czyśćcu, oddawanie czci świętym, modlitwy za zmarłych, Lourdes, Fatima, wizje maryjne, stygmatycy).

9. Wśród towarów, którymi handlował Babilon, są wymienione między innymi: ,Wonności, mirra, kadzidło (...) niewolnicy i życie ludzkie". Sądzę, że tu między innymi chodzi o handel relikwiami i sprzedaż odpustów (co było praktykowane głównie w przeszłych wiekach).

10. W rozdziale 18,22 jest mowa o muzykach i artystach w Babilonie. Każdy wie o olbrzymich zgromadzonych w Rzymie zasobach zdumiewających skarbów kultury.

Ale wśród głosów opisujących Babilon i głosu wydającego nań wyrok daje się słyszeć inny głos, głos wezwania i poważnego ostrzeżenia skierowany do tych wszystkich, którzy tkwią jeszcze w ,Babilonie":

,Wyjdźcie z niego, ludu mój, abyście nie byli uczestnikami jego grzechów i aby was nie dotknęły plagi na niego spadające..." (18,4).

Czego uczy Biblia?

l. Czym jest kościół?

Kościół nazywany jest greckim słowem ,ekkiesia" (wywołani) Boży, do którego należą wszyscy wierzący, odrodzeni przez Ducha Świętego w czasie od Pięćdziesiątnicy do pochwycenia kościoła (Ef. 1,22). Kościół nazywany jest również ,ciałem Chrystusowym", ,oblubienicą Baranka", ,domem Bożym" i , świątynią Bożą".

W wizerunku oblubienicy (Obj. 21,9) i świątyni (Ef. 2,20-22) kościół jest przedstawiony jako zbiór wierzących czasu łaski. W obrazie ciała kościół jest przedstawiony jako zbiór wierzących obecnie żyjących na całej ziemi (l Kor. 10,17; 12,12), którego głowa jest w niebie - Pan Jezus Chrystus.

Pojęcie kościół (zbór, zgromadzenie) jest używane także w stosunku do wierzących żyjących w jakimś jednym miejscu (l Kor. 1,2, Obj. 1,4).

A więc według Nowego Testamentu:

a. kościół to wszyscy wierzący odrodzeni w czasie od Pięćdziesiątnicy do pochwycenia,
b. są to wszyscy wierzący żyjący teraz na ziemi,
c. są to wierzący żyjący w jakiejś jednej miejscowości.

2. Kto jest członkiem kościoła?

Do kościoła Bożego należy każdy, kto wierzy w Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, kto powtórnie się narodził z Ducha Świętego (Jan 3,5) i został nim zapieczętowany (Ef. 1,13).

Nowy Testament nigdzie nie uczy, że człowiek staje się członkiem kościoła przez chrzest.

3. Gdzie kościół jest widoczny?

Spory i podziały spowodowały, że z istniejącej jedności kościoła daje się widzieć niewiele albo nic. Uważam, że kościół jest tam widoczny, gdzie wierzący zbierają się ,w imieniu Pana" (Mat. 18,20). Nie powinni uważać, że tylko oni są kościołem dlatego, że przyjęli jakieś szczególne wyznanie wiary lub wyznają jakąś szczególną naukę. Ci, którzy wyznają niebiblijną naukę, nie są kościołem.

Następny rozdział